Benedykt XVI: Ewangelia może być głoszona w każdym języku

cyrylPodczas audiencji generalnej na placu św. Piotra Ojciec Święty kontynuował cykl rozważań na temat wielkich średniowiecznych myślicieli Kościoła. Tym razem skupił się nad postaciami „apostołów Słowian” - świętych Cyryla i Metodego, którzy wraz ze św. Benedyktem są patronami Europy.

Papież stwierdził, że ci dwaj bracia są „klasycznym przykładem tego, co dzisiaj wyrażane jest terminem inkulturacji – każdy człowiek powinien pozwalać na to, aby prawda objawiona przenikała jego kulturę, a także wyrażać ją w swoim własnym języku.” Przyznał też, że pociąga to za sobą potrzebę „bardzo wymagającej pracy tłumaczy, którzy muszą znajdywać odpowiednie sposoby wyrażania na nowo bogactwa objawionego Słowa, bez przeinaczania jego sensu.” W tym względzie „ci dwaj bracia pozostawili nam szczególne świadectwo, które niezmienne inspiruje i prowadzi współczesny Kościół.”

Prowadzony słowami św. Grzegorza z Nazjanzu, który podkreślał znaczenie języka w przekazywaniu Słowa Bożego, święty Cyryl „zapraszał Chrystusa aby Ten przemawiał przez niego w jego własnym języku”. Ojciec Święty przytoczył uroczystą inwokację, którą Cyryl rozpoczął swój przekład: „Słuchaj słowiański narodzie, słuchaj Słowa które pochodzi od Boga, Słowa które posila dusze, Słowa które prowadzi do poznania Boga.”

Benedykt XVI nawiązał też do faktu stworzenia przez świętych braci nowego alfabetu, który potem wykorzystywali w swoich tłumaczeniach. „Lata przed tym, jak książę Moraw poprosił cesarza Michała III aby ten posłał misjonarzy na jego ziemie, Cyryl i jego brat Metody, otoczeni przez grupę uczniów, pracowali nad zebraniem wszystkich chrześcijańskich dogmatów w księdze napisanej w języku Słowian. W trakcie tych prac okazało się, że istnieje potrzeba stworzenia nowych graficznych symboli lepiej oddających sens tego języka. W ten sposób powstał alfabet zwany głagolicą, później zmodyfikowany i nazwany na cześć jego twórcy, cyrylicą.”

Papież przypomniał przy tym, że Cyryl i Metody w ogromnej mierze przyczynili się do rozwoju Słowian, nie tylko w religijnym, lecz również kulturalnym i narodowościowym sensie. Walczyli też z panującą ówcześnie herezją, jakoby Bóg mógł być wysławiany jedynie w trzech językach: hebrajskim, greckim oraz łacinie. 

„Stworzenie tego alfabetu miało decydujący wpływ na rozwój cywilizacji Słowian.”, a także – jak podkreślił papież – było kluczowe w ukazaniu im Chrystusa. „Cyryl i Metody byli przekonani, że wielu ludzi nie będzie mogło w pełni przyjąć prawdy płynącej z Objawienia dopóki nie usłyszą jej w ich własnym języku i nie przeczytają w ich własnym alfabecie.”

jh, za: zenit.org   

 

td

Zobacz także