Ekumeniczne spotkanie z Benedyktem XVI w Warszawie

Chrześcijanie niekatolicy oczekują, że czwartkowe spotkanie ekumeniczne z Benedyktem XVI w Warszawie będzie ważnym impulsem dialogu ekumenicznego w Polsce. Spotkanie to zgromadzi ok. 800 osób, wiernych z Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz z Kościoła katolickiego.

Ekumeniczna celebracja Słowa Bożego z udziałem Ojca Świętego Benedykta XVI rozpocznie się 25 maja, o godz. 19 w ewangelicko-augsburskim kościele pw. Świętej Trójcy w Warszawie. W nabożeństwie uczestniczyć będą wierni z siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej wraz ze swymi zwierzchnikami. Obecni będą także przedstawiciele Kościoła katolickiego, z prymasem Polski kard. Józefem Glempem i kard. Walterem Kasperem, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Organizatorzy spodziewają się w sumie ok. 800 osób. Porządek nabożeństwa powstał w oparciu o schemat katolickiej liturgii słowa, po konsultacjach z Polską Radą Ekumeniczną. Wchodzącemu do kościoła Ojcu Świętemu towarzyszyć będzie śpiew zebranych – "Pod Twą obronę". Modlitwę rozpocznie Papież znakiem krzyża i wypowiedzianymi po polsku słowami: "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Wszystkie modlitwy Ojciec Święty wypowie najprawdopodobniej w języku polskim.

Po krótkim powitaniu, jakie skieruje do Benedykta XVI abp Jeremiasz, prawosławny arcybiskup wrocławski i szczeciński, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, rozpocznie się liturgia Słowa. Przewidziane są dwa czytania. Wybrano je spośród czytań przewidzianych na dzień 25 maja w liturgii Kościołów ewangelickich, które celebrują wówczas święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Teksty pochodzą natomiast z katolickiego lekcjonarza mszalnego.

Pierwsze czytanie to słowa Apokalipsy św. Jana (Ap 1, 4-8). Fragment ten odczyta kobieta wyznania ewangelicko-augsburskiego. Psalm responsoryjny zaśpiewa prawosławny chór z cerkwi św. Marii Magdaleny w Warszawie, a fragment Ewangelii – diakon z Kościoła prawosławnego. Przewidziany jest fragment Ewangelii św. Jana (J 17, 20-26) – modlitwa Jezusa proszącego Ojca podczas Ostatniej Wieczerzy o jedność przyszłego Kościoła. Po Ewangelii Benedykt XVI wygłosi przemówienie.

Po przemówieniu rozpocznie się modlitwa powszechna, której współautorami są przedstawiciele wszystkich Kościołów zrzeszonych w PRE: Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Kościoła Polskokatolickiego. Siedem wezwań odczytają reprezentanci poszczególnych Kościołów. Następnie wszyscy odmówią wspólnie modlitwę "Ojcze Nasz" z doksologią: "Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki" wypowiedzianą bezpośrednio po Modlitwie Pańskiej, według praktyki Kościołów ewangelickich.

Przewidziane błogosławieństwo, to tzw. błogosławieństwo Aaronowe, jedna z najstarszych form błogosławienia ludu. Jego brzmienie zaczerpnięte jest z liturgii ewangelickiej. Poszczególne części błogosławieństwa wypowiadać będą abp Jeremiasz, bp Janusz Jagucki z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, kard. Józef Glemp, prymas Polski i Benedykt XVI. Na zakończenie wszyscy zaśpiewają hymn "Boże coś Polskę".

Polska Rada Ekumeniczna przekaże Ojcu Świętemu ikonę napisaną specjalnie dla niego. Jest to ikona Chrystusa trzymającego otwartą Księgę z tekstem z Ewangelii św. Jana "Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Mnie" (J 14, 6).

Zdaniem bp. Janusza Jaguckiego, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, spotkanie to ma szczególną wymowę. Wskazuje na kontynuację myśli Jana Pawła II i może nadać nowy impuls ekumenicznym kontaktom w Polsce. – Zależałoby nam, by idea ekumeniczna znalazła szersze zrozumienie, by szczególnie w mniejszych miastach i miasteczkach dostrzeżono chrześcijan różnych wyznań, których przecież łączy jeden chrzest – powiedział biskup. Zwrócił też uwagę, że delegacja watykańska przygotowująca spotkanie, miała do wyboru inne rozwiązanie. Spotkanie ekumeniczne mogło się odbyć w katedrze polowej Wojska Polskiego, gdzie chrześcijanie innych wyznań zaproszeni zostaliby jako goście. – A jednak Benedykt XVI zdecydował się gościć u nas. Jest to wielka radość – powiedział biskup.

inf. KAI

 

Zobacz także