Homilia paschalna Melitona z Sardes – fragment na Wielką Sobotę

Pan przyoblekł się w człowieka
i cierpiał dla tego, który cierpi,
i dał się związać dla tego, który jest w więzach,
i był sądzony dla tego, który jest winien,
i został pogrzebany dla tego, który jest pogrzebany,
a powstawszy z martwych zakrzyknął wielkim głosem:

„Kto się odważy ze mną spór toczyć?
Niech stanie przede mną! 

To ja uwolniłem skazańca,
ja ożywiłem umarłego,
ja wskrzesiłem pogrzebanego,
Kto przeciw mnie wystąpi?“

To ja, mówi On, jestem Chrystusem;
to ja śmierć zniszczyłem,
odniosłem tryumf nad wrogiem,
zdeptałem piekło, 

związałem mocarza,
i wyniosłem człowieka 
na wyżyny niebieskie.
To ja, mówi On, jestem Chrystusem.

„Przyjdźcie zatem, wszystkie rodziny ludzkie, wszystkie w grzechach grzęznące, a otrzymacie odpuszczenie grzechów.

Ja bowiem jestem wasym odpuszczeniem,
Ja – Pascha zbawienia,
Ja – baranek za was ofiarowany, 

Ja – wasz okup,
Ja – życie wasze,
Ja – zmartwychwstanie wasze, 

Ja – światło wasze,
Ja – zbawienie wasze

Ja – król wasz. 

To Ja was wiodę na wyżyny niebieskie, 

To Ja wam pokażę Ojca przedwiecznego.
To Ja was wskrzeszę moją prawicą“.

Oto jest Ten, który stworzył niebo i ziemię,
i ukształtował od początku człowieka.
On był zapowiedziany przez Prawo i Proroków, 

On przyjął ciało z Dziewicy, 

On został zawieszony na drzewie,
On w ziemi pogrzebany,
On powstał z martwych 
i wstąpił na wyżyny niebieskie, 

On zasiądzie po prawicy Ojca, 

On ma władzę sądzić i zbawić wszystko, 

przez Niego Ojciec stworzył to, co jest od początku i aż na wieki.

On to jest Alfą i Omegą, 

On to jest Początkiem i Końcem 

– początkiem niepojętym i końcem nieuchwytnym –
On jest Chrystusem, 

On jest Królem,
On jest Jezusem, 

On jest wodzem,
On Panem,
On powstał z martwych,
On zasiada po prawicy Ojca,
nosi Ojca i jest przez Ojca niesiony. 

Jemu chwała i moc na wieki. Amen.

Meliton z Sardes, Homilia paschalna 100-105

Tłum. A. Świderkówna, [w:] Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tłum. A. Świderkówna, oprac. M. Starowieyski, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 308-310

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.