Kanon paschalny

Tak sobie pomyślałem, że jednak warto tu wstawić jeszcze tekst kanonu paschalnego, który, jak zauważył p. Marcin Morawski jest jak "rosa o świcie". Naprawdę polecam lekturę tego tekstu!

         Kanon na dzień Zmartwychwstania Pańskiego
                      Poemat św. Jana z Damaszku
                          Pieśń 1, ton 1, hirmos:
      

Zmartwychwstania Dzień!
       Rozjaśnijmy twarz, ludy!
       Pascha Pańska, Pascha!
       Ze śmierci do ycia,
       I z ziemi do nieba,
       Chrystus Bóg
       Nas wiedzie,
       Hymn zwycięstwa nucących.
Chrystus powstał z martwych!
       Oczyśćmy zmysły
       A ujrzymy Chrystusa
       Jaśniejącego
       W niedostępnym świetle
       Swego Zmartwychwstania
       I usłyszymy wyraźnie
       Jak mówi “Witajcie” —
       Nam, hymn zwycięstwa nucącym.
Chrystus powstał z martwych!
       Niebiosa niechaj godnie
       Cieszą się i ziemia
       Niech się raduje,
       Niech świętuje świat cały —
       Widzialny i niewidzialny,
       Albowiem Chrystus,
       Radość nasza,
       Zmartwychwstał.
Chrystus powstał z martwych!

        Chrystus powstał z martwych,
        Śmiercią podeptał śmierć,
        I będącym w grobach życie dał (trzy razy).

                             Pieśń 3, hirmos:
        Pijmy więc napój nowy —
        Nie z jałowej skały
        Cudownie wywiedziony,
        Lecz źródło tryskające
        Z grobu Chrystusa Pana,
        Przed zepsuciem
        Broniące
        I ku umocnieniu.
Chrystus powstał z martwych!
        Dzisiaj wszystko
        Jasności jest pełne
        Niebo i ziemia
        I otchłań cała.
        Niech więc całe stworzenie
        Radośnie świętuje
        Zmartwychwstanie Chrystusa,
        W którym się umacnia.
Chrystus powstał z martwych!
        Wczoraj byłem, Chryste,
        Pogrzebany z Tobą,
        A dzisiaj powstaję
        Z Tobą powstającym,
        Wczoraj z Tobą na krzy u,
        A dzisiaj, o Zbawco,
        Uwielbij mnie z sobą
        W Twym świętym królestwie.
Chrystus powstał z martwych!
 

                       Hypakoe, ton 4:
       Maria uprzedziła poranek
       I znalazła kamień
       Odwalony od grobu,
       I usłyszała Anioła:
       “Dlaczego będącego w wiecznej światłości
       Wśród umarłych szukacie jako człowieka?
       Widzicie grobowe przepaski,
       Idźcie więc i głoście światu,
       że Pan powstał,
       Niszcząc śmierć,
       Jest bowiem Synem Bożym,
       Zbawiającym rodzaj ludzki”.
                            
                    Pieśń 4, hirmos:
       W Boskiej straży niechaj
       stanie między nami
       Habakuk, Boski mówca,
       I niech nam pokaże
       Anioła jaśniejącego
       Mówiącego wyraźnie:
       Dzisiaj światu zbawienie,
       Bo Chrystus powstał wszechwładny.
Chrystus powstał z martwych!
       Ukazał się Chrystus
       Jak mą , co otwiera
       Dziewicze, nietknięte łono.
       Jako śmiertelny Barankiem się zwie,
       Jako nieskalany od zmazy jest wolny —
       Pascha nasza —
       Bogiem prawdziwym
       I doskonałym nazwany.
Chrystus powstał z martwych!
       Jak jednoroczny baranek,
       Wieniec błogosławieństwa,
       Chrystus za nas wszystkich
       Sam się ofiarował —
       Pascha na win oczyszczenie —
       I na nowo z grobu
       Zabłysło nam piękne
       Słońce sprawiedliwości.
Chrystus powstał z martwych!
        Dawid, praojciec Boży,
        Przed arką zacienioną
        Tańczył skacząc z radości.
        A my, lud Boży, święty,
        Widząc wypełnienie
        Dawnych znaków
        Radujmy się w Bogu,
        Bo Chrystus powstał wszechwładny.
Chrystus powstał z martwych!

                         Pieśń 5, hirmos:
       Powstańmy więc ze snu
       O szarym świtaniu,
       Zamiast maści wonnej
       Hymn nasz ofiarujmy
       Władcy, a Chrystusa —
       Słońce sprawiedliwości,
       Życie powstające
       Dla wszystkich ujrzymy.
Chrystus powstał z martwych!
       Gdy ci, co byli zakuci
       W piekielne okowy,
       Ujrzeli niezmierzone
       Twoje miłosierdzie,
       Spieszyli stopą radosną
       Ku Twojej światłości,
       Oklaskując, Chryste,
       Paschę wiekuistą.
Chrystus powstał z martwych!
       Z pochodniami w dłoniach
       Wyjdźmy na spotkanie
       Chrystusa wychodzącego
       Z grobu — jakby Oblubieńca —
       I świętujmy pospołu
       Z szeregami
       Miłośników święta,
       Oklaskując Paschę wiekuistą.

 

                            Pieśń 6, hirmos:
       Zstąpiłeś w otchłanie ziemi,
       Zawory wieczne skruszyłeś,
       A tych, co byli zamknięci,
       Uwolniłeś, Chryste,
       I trzeciego dnia,
       Jak prorok Jonasz
       Z wnętrza ryby,
       Wyszedłeś z grobu.
Chrystus powstał z martwych!
       Pieczęci nietknięte
       Zachowałeś, Chryste,
       Wychodząc z grobu,
       Jak nie naruszyłeś
       Zapory dziewiczej,
       Kiedyś się rodził.
       I otworzyłeś
       Nam rajskie podwoje.
Chrystus powstał z martwych!
       Zbawicielu mój ywy!
       Tyś ofiarą, której
       Nie zdołano zabić na zawsze.
       Jako Bóg ochotnie
       Sam siebie Ojcu ofiarując
       Wskrzesiłeś z sobą
       Cały ród Adama
       Z grobu powstając.

                 Kontakion, ton 8:
Gdy do grobu zstąpiłeś, o Nieśmiertelny,
Wtedy zniszczyłeś moc otchłani,
I powstałeś jako zwycięzca, Chryste Boże,
Niewiastom myroforom głosząc: “Radujcie się!”
I Twoim apostołom pokój dałeś,
upadłym dałeś Zmartwychwstanie.
                           Ikos:
Przed słońcem niegdyś Słońce
Zstąpiło do grobu,
Uprzedzając zaś poranek
i poszukując dnia,
Dziewice niosące wonności
Wołały jedna do drugiej:
“O, przyjaciółki! Chodźcie,
Namaścimy wonnościami
Ciało yciodajne i pogrzebane,
Ciało wskrzeszające upadłego Adama,
Leżące w grobie!
Idźmy, wzruszone jak magowie,
I pokłońmy się,
I przynieśmy balsam jako dar,
Le ącemu nie w pieluszkach,
Ale owiniętemu w całun,
I zapłaczmy, i zawołajmy:
O, Władco! Powstań,
upadłym daj zmartwychwstanie!”

                        Memoria:
Dzisiaj świętujemy życiodajne Zmartwychwstanie
Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.
Werset: Chrystus zstąpił, aby samemu walczyć z otchłanią,
Skąd wyprowadził wielu więźniów, owoc swego zwycięstwa.
Jemu niech będzie chwała i potęga na wieki wieków. Amen.
Zobaczywszy zmartwychwstanie Chrystusa,
Pokłońmy się świętemu Panu Jezusowi,
Jedynemu bezgrzesznemu.
Krzy owi Twemu kłaniamy się, Chryste,
I święte Zmartwychwstanie Twoje śpiewamy i sławimy.
Ty bowiem jesteś Bogiem naszym,
Oprócz Ciebie innego nie znamy,
Imię Twoje przyzywamy.
Przyjdźcie, wszyscy wierni,
Pokłońmy się świętemu Zmartwychwstaniu Chrystusa,
Oto bowiem przez krzy
Nadeszła radość dla całego świata.
Zawsze błogosławiąc Pana,
Śpiewamy Jego Zmartwychwstanie,
Albowiem znosząc cierpliwie ukrzy owanie,
Śmiercią zniszczył śmierć (trzy razy).
Powstał Jezus z grobu,
Jak i przepowiedział,
Dał nam żywot wieczny,
I wielkie miłosierdzie (trzy razy).

 

                             Pieśń 7, hirmos:
       Ten, co młodzieńców z pieca ognistego
       Wyrwał, — sam stawszy się człowiekiem
       Cierpi jako śmiertelnik,
       A przez swą mękę wszystko co śmiertelne
       Oblókł niezniszczalności chwałą —
       Jedyny błogosławiony
       Bóg ojców naszych
       I najchwalebniejszy
Chrystus powstał z martwych!
       Niewiasty pobo ne z maściami
       Pobiegły za Tobą i w płaczu
       Szukały Cię jak śmiertelnego,
       Z radością pokłon oddały
       Żyjącemu Bogu
       I tajemnicę Paschy
       Uczniom Chrystusa
       Zwiastowały.
Chrystus powstał z martwych!
       Świętujmy śmierci utrupienie,
       Piekła obalenie
       I ycia wiecznego początek,
       A tanem radosnym i hymnem
       Wychwalajmy Sprawcę —
       Jedynego błogosławionego
       Boga ojców naszych
       Najchwalebniejszego.
Chrystus powstał z martwych!
       Jak święta i uroczysta
       Jest ta noc zbawienia —
       Jasna zwiastunka
       Promiennego dnia
       Zmartwychpowstania
       W niej światłość bezczasowa
       Z grobu cieleśnie wszystkim świeci.
Chrystus powstał z martwych!

                            Pieśń 8, hirmos:
       Dzień ten dniem świętym nazwano,
       Pierwszym tygodnia,
       Królową i Panią,
       Wszystkich świąt świętem,
       Uroczystości uroczystością,
       W której błogosławimy
       Chrystusa Pana Na wieki.
Chrystus powstał z martwych!
       Bierzmy nowy owoc
       Winogradu — Boską
       Radość w tym dniu szczęsnym
       Zmartwychwstania Chrystusa —
       Jego królestwo święte
       I chwalmy Go hymnem
       Jako Boga Na wieki.
Chrystus powstał z martwych!
       Syjonie, podnieś oczy,
       I spojrzyj dokoła!
       Oto przyszły do Ciebie
       Bogiem oświecone jak pochodnie,
       Z zachodu, z północy, od morza
       I ze wschodu twe dzieci,
       Chwaląc w Tobie Chrystusa Na wieki.
Chrystus powstał z martwych!
                                Triadikon:
        Ojcze Wszechwładny,
        Słowo i Duchu! Jedna naturo
        W trzech istniejąca osobach,
        Przeistotna, Przeboska!
        W Tobie jesteśmy ochrzczeni
        I Ciebie zawsze
        Błogosławimy
        Na wieki.
Chrystus powstał z martwych!

Responsorium 9 pieśni: Wywyższa dusza moja
        Powstałego z grobu po trzech dniach,
        Chrystusa, Dawcę Życia
                             Hirmos 9 pieśni:
        Oświeć się, oświeć, Jerozolimo
        Nowa! Bo chwała
        Pańska w Tobie powstała.
        Tańcz i wyskakuj, Syjonie,
        A Ty, o święta Bogurodzico,
        Raduj się
        W Zmartwychwstaniu
        Twego Syna.
Responsorium 2: Wywyższa dusza moja,
Dobrowolnie cierpiącego i pogrzebanego,
Zmartwychwstałego z grobu po trzech dniach.

                      Po każdym responsorium hirmos 9 pieśni.
    Responsorium 3: Chrystus — Nowa Pascha, ywa ofiara,
    Baranek Bo y, który wziął grzechy świata.
    Responsorium 4: Anioł zawołał do Łaski Pełnej:
    “Czysta Dziewico, raduj się!
    I znowu wołam: Raduj się!
    Twój Syn powstał z grobu po trzech dniach
    I martwych podźwignął, ludzie weselcie się!”
    Responsorium 5: Zasnąwszy, podźwignąłeś martwych od wieku,
    mię Królewsko ryczący lew z pokolenia Judy.
    Responsorium 6: Magdalena Maria przybiegła do grobu,
    I Chrystusa zobaczywszy, wzięła Go za ogrodnika.
    Responsorium 7: Jaśniejący Anioł zawołał do niewiast:
    Przestańcie płakać, Chrystus bowiem Zmartwychwstał.
    Responsorium 8: Chrystus Zmartwychwstał, podeptał śmierć,
    I martwych podźwignął, ludzie weselcie się.
    Responsorium 9: Dzisiaj weseli się całe stworzenie,
    I raduje się, Chrystus bowiem Zmartwychwstał i zniewolił piekło.
    Responsorium 10: Dzisiaj Władca zniewala otchłań,
    Wyprowadza więźniów od wieków spętanych.
    Responsorium 11: Wywy sza dusza moja panowanie
    Niepodzielnego Boga w Trzech osobach.
    Responsorium 12: Raduj się, Dziewico, raduj się!
    Raduj się, Błogosławiona! Raduj się, Najchwalebniejsza!
    Twój Syn Zmartwychwstał bowiem z grobu po dniach trzech.

 

       Chrystus powstał z martwych,
       Śmiercią podeptał śmierć,
       I będącym w grobach życie dał (trzy razy).
                            Pieśń 9, hirmos:
       Oświeć się, oświeć, Jerozolimo
       Nowa! Bo chwała
       Pańska w tobie powstała.
       Tańcz i wyskakuj, Syjonie,
       A Ty, o święta Bogurodzico,
       Raduj się
       W Zmartwychwstaniu
       Twego Syna.
Chrystus powstał z martwych!
       O Boski, o przyjazny,
       O najsłodszy głosie!
       Otoś nam przyrzekł, nie kłamiąc,
       Być z nami do końca wieków.
       O Chryste Panie!
       Głos Twój my wierni
       Jak kotwicę nadziei
       Trzymamy z radością.
Chrystus powstał z martwych!
       O Pascho wielka,
       O najświętsza, Chryste,
       Mądrości Boża,
       I Słowo Boga i Mocy!
       Daj nam, abyśmy głębiej
       Uczestniczyli
       W królestwa Twego
       Dniu niezachodzącym.
Chrystus powstał z martwych! 

 

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także