Kraków: Instytut Liturgiczny PAT zaprasza na studia międzyreligijne

Studia w zakresie katolickiej liturgiki porównawczej – w zestawieniu z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, a także z judaizmem – proponuje Instytut Liturgiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Są one przeznaczone przede wszystkim dla magistrów teologii, ale mogą na nie zdawać również absolwenci innych kierunków z dyplomem ich ukończenia. W trakcie tych studiów o charakterze licencjacko-doktorskim można wybrać jedną z trzech specjalności: liturgiczną, homiletyczną lub katechetyczną.

Specyfiką nowej specjalizacji jest liturgika porównawcza, a więc ujęcie wiedzy na ten temat w szerokim kontekście międzywyznaniowym, a nawet szerszym – międzyreligijnym przez włączenie do badań judaizmu. Słuchacze w ramach zajęć m.in. biorą udział w obrzędach innych wyznań, np. w prawosławnych bądź protestanckich, jak również żydowskich. Niektóre zagadnienia wykładane są w kontekście medialnym lub ewangelizacyjnym.

W obrębie specjalizacji można wybrać jeden z następujących kierunków: liturgika porównawcza, komunikowanie się w liturgii (homiletyka) i inicjacja chrześcijańska (katechumenat). Łącznie w tygodniu przewidziano 18 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 2 godziny seminarium naukowego.

Absolwent tego kierunku uzyskuje gruntowną wiedzę z zakresu liturgii katolickiej, dobrą znajomość liturgii innych wyznań i judaizmu, odpowiednią formację ekumeniczną, rozumienie szerokiego kontekstu kulturowego liturgii, poznaje specyfikę pracy w katechumenacie i jest dobrze przygotowany do życia w społeczeństwie wielokulturowym i wieloreligijnym.

W czasie studiów słuchacze mają okazję poznać dobrze łacinę, korzystając m.in. z najstarszych w Polsce tekstów liturgicznych, przechowywanych w archiwum katedralnym na Wawelu; korzystają też z bogatej własnej bazy naukowej Instytutu i z kolekcji Jana Pawła II oraz współpracują ze Szkołą Retoryki UJ i z Ośrodkiem Katechumenalnym w Krakowie.

Termin składania podań o przyjęcie do IL PAT upływa z dniem 15 września br. Wymagane są następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu magistra teologii, pisemna zgoda biskupa lub przełożonego zakonnego na podjęcie studiów, 4 zdjęcia i kserokopia dowodu osobistego. Wszystkie te papiery należy przesłać lub złożyć osobiście pod adresem: Instytut Liturgiczny PAT, ul. Szujskiego 4, 31-123 Kraków, tel. (012) 4226957; e-mail: il@pat.krakow.pl . Szczegółowy program studiów i szereg innych dodatkowych wiadomości można znaleźć na stronie internetowej PAT: www.pat.krakow.pl.

inf. KAI

 

Zobacz także