Londyn: Byli anglikanie wyświęceni na katolickich księży

ŚwięceniaW katedrze westminsterskiej w Londynie święcenia kapłańskie przyjęło w minioną sobotę trzech byłych biskupów anglikańskich. Dwa dni wcześniej zostali oni wyświęceni na diakonów. Są to pierwsi kapłani nowo utworzonego ordynariatu personalnego.

[flickr-photo:id=5366468447
© www.thepapalvisit.org.uk

Księża Keith Newton, Andrew Burnham i John Broadhurst są pierwszymi kapłanami Ordynariatu Personalnego Matki Bożej z Walsingham dla byłych anglikanów wstępujących zbiorowo do Kościoła katolickiego. W uroczystości wzięły udział liczne rzesze wiernych, w tym co najmniej trzech biskupów anglikańskich.

Na początku Mszy św. abp Nichols odczytał bullę ustanawiającą Ordynariat Personalny Matki Bożej z Walsingham, pod patronatem bł. Johna Henry Newmana, podpisaną przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Williama Levadę, w której stwierdzono, że jest to wydarzenie historyczne i wyjątkowe w życiu Kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii. Trzech kandydatów do kapłaństwa przedstawił biskup pomocniczy Westminsteru, Alan Hopes – także były anglikanin.

W homilii arcybiskup Westminsteru zaznaczył, że trzej nowi kapłani mają za sobą wspaniałe osiągnięcia duszpasterskie, a ich decyzja jest owocem długich poszukiwań duchowych. Stoją oni jednak w obliczu poważnych wyzwań, w tym rozstania z dotychczasowymi przyjaciółmi. Jednocześnie wyraził wdzięczność Kościołowi Anglikańskiemu, iż uznał uczciwość ich motywacji. Podziękował Ojcu Świętemu, że patronem Ordynariatu uczynił bł. Johna Henry Newmana, który może nas uczyć cnót, jakich wymaga ekumenizm: wierności sumieniu, ale także utrzymywania przyjaźni z dawnymi kolegami.

Przewodniczący episkopatu Anglii i Walii przypomniał też słowa wypowiedziane przez Benedykta XVI w przemówieniu do Kurii Rzymskiej 20 grudnia ub.r. Papież stwierdził wówczas, że droga nawrócenia Newmana była nie potwierdzającą się podmiotowością, ale przeciwnie, posłuszeństwem prawdzie, która się przed nim stopniowo otwierała. Nawrócenie na katolicyzm wymagało od niego porzucenia niemal wszystkiego tego, co było mu drogie: majątku, zawodu, stopnia akademickiego, więzów rodzinnych i przyjacielskich. Ofiara związana z posłuszeństwem prawdzie szła dalej. Newman był zawsze świadom swej misji wobec Anglii. Lecz w ówczesnej teologii katolickiej jego głos nie był uważnie słuchany.

Abp Nichols wyraził przekonanie, że utworzenie Ordynariatu będzie służyło szerszej sprawie widzialnej jedności między Kościołem katolickim a Kościołem anglikańskim, zaś praktyczne poznanie swego dziedzictwa wiary i życia umocni obydwa Kościoły w ich misji. Jednocześnie zauważył, że kapłaństwo ma zawsze odniesienie do Chrystusowego Krzyża, co ma swe szczególne znaczenie w Eucharystii, gdzie do Ofiary Chrystusa włączamy także nasze małe ofiary, straty, trudności, upadki i grzechy. Jednocześnie powołaniem kapłanów jest głoszenie z ufnością Bożego przebaczenia, przynoszenie pokoju zatroskanym duszom i całemu światu. Misja nowych kapłanów, misja pojednania wypływa z ran Chrystusa – zaznaczył hierarcha. Jest to misja do świata zranionego i powierzona zranionemu Kościołowi, zranionym uczniom. Arcybiskup Westminsteru zawierzył sprawy Ordynariatu Maryi stojącej pod Krzyżem i czczonej w sanktuarium w Walsingham.

[flickr-photo:id=5367080386
© www.thepapalvisit.org.uk

Po nałożeniu rąk i modlitwie święceń, małżonki nowych księży przyniosły im szaty kapłańskie. Natomiast trzy byłe anglikanki, zakonnice z Walsingham, które również 1 stycznia zostały przyjęte do Kościoła katolickiego, złożyły dary ofiarne na ręce abp Nicholsa.

W uroczystości święceń wzięło udział ponad 60 księży, którzy nałożyli ręce na neoprezbiterów. Po Komunii św. wielu wiernych prosiło ich o udzielenie prymicyjnego błogosławieństwa. W wydarzeniu tym wzięli też udział trzej biskupi anglikańscy z tzw. „katolickiego” skrzydła tego Kościoła. Oczekuje się, że do Ordynariatu przyłączy się około 50 duchownych anglikańskich i 35 grup wiernych.

Ordynariat personalny jest strukturą kanoniczną, która pozwala byłym anglikanom na wejście do pełnej komunii z Kościołem katolickim, przy zachowaniu charakterystycznych elementów swojego dziedzictwa, liturgii, tradycji duchowych i duszpasterskich. Konstytucja apostolska przewiduje możliwość wyświęcania byłych członków kleru anglikańskiego na diakonów i kapłanów.

Pierwszym ordynariuszem Ojciec Święty mianował wyświęconego w sobotę ks. Keitha Newtona – posiada on jurysdykcję zwyczajną nad członkami ordynariatu i ma władzę zbliżoną do biskupa. Bp Alan Hopes podkreślił na konferencji prasowej, że jedyną czynnością, której ks. Newton nie będzie mógł wykonywać jest udzielanie sakramentu święceń. Będzie dysponował pełnym głosem w konferencji episkopatu. Może również używać niektórych dotychczasowych szat pontyfikalnych, a także nosić pektorał.

Nowy ordynariusz będzie nadzorował przygotowanie katechetyczne pierwszej grupy anglikanów z Anglii i Walii, którzy zostaną przyjęci do Kościoła katolickiego wraz ze swymi duszpasterzami we Wielkanoc, a ci z ich duszpasterzy, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu święceń – mają go otrzymać w okolicach uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

KAI


© www.thepapalvisit.org.uk

Zobacz także