Modlitwa nad ludem – II czwartek Wielkiego Postu

Adésto, Dómine, fámulis tuis, implorántibus grátiae tuae auxílium, ut protectiónis tuae munímen et régimen obtíneant.

Wspieraj, Panie, sługi Twoje, błagające pomocy Twej łaski, aby otrzymali opiekę Twej władzy i potęgi.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles