Modlitwa nad ludem – III czwartek Wielkiego Postu

Cleméntiam tuam implorámus, Dómine, in misericórdia tua confidéntes, ut, sicut nos ex te habémus esse quod sumus, sic per grátiam tuam et bene velle sumámus et bonum posse quod volumes.

Ufając Twojemu miłosierdziu Panie, wzywamy Twej łaskawości, abyśmy tak jak od Ciebie otrzymaliśmy swoje istnienie, dzięki Twej łasce i szczodrości zostali uzdolnieni do przyjęcia dobra, którego pragniemy.

Modlitwa ta w swojej zasadniczej części czerpie z jednej z prefacji zawartych w Sakramentarzu Leoniańskim (z Werony), gdzie przeznaczona jest na wrzesień.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles