On również objawił się nam jako święto i uroczystość

W centrum dzisiejszej Liturgii Godzin staje przed nami misterium paschalne Jezusa. W Godzinie Czytań rozpoczyna się lektura Listu do Hebrajczyków. Będzie nas on prowadził aż do soboty Wielkiego Tygodnia. Autor listu zaznacza, że Bóg dokonuje zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Jest On Arcykapłanem, który składa samego siebie w ofierze, żeby dokonać ,,oczyszczenia z grzechów”.

Oba responsoria z Godziny Czytań mówią o Jezusie jako tym, który zgładził grzech świata. W pierwszym z nich Syn Boży jest przedstawiony jako posłaniec Ojca. W drugim natomiast, Jezus jest utożsamiony z Barankiem. Ofiara Baranka gładzi grzech. Jednocześnie, oddanie życia przez Jezusa jest drogą Jego wywyższenia. Tę prawdę podkreślają antyfony i czytania z Nieszporów. Jedna z antyfon mówi o krzyżu jako realizacji zapowiedzi zawartej w wywyższeniu węża na pustyni. Fragment z Dziejów Apostolskich w krótkim czytaniu przypomina, że świadectwem wywyższenia Jezusa przez Boga jest dar zmartwychwstania.

Jakie jest nasze miejsce w misterium Jezusa? Związek ofiary Jezusa z naszym życiem ma dwa istotne wymiary. Z jednej strony, nie ma wątpliwości, że Jezus został zabity z powodu naszych grzechów. Zło, które spotyka Syna Bożego ma źródło w naszych złych wyborach. Zostało to podkreślone w antyfonie do psalmu z Nieszporów: ,,Chrystus był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy”. Z drugiej strony, śmierć Jezusa nie jest wyrokiem potępienia, lecz staje się źródłem wyzwolenia z grzechów. W liturgii pojawiają się słowa: ,,w Jego ranach jest nasze zdrowie”, ,,mój Bóg stał się dla mnie pomocą”, ,,Pan Zastępów strzeże i wyzwala, zachowuje i zbawia”.

Dostęp do łaski zbawienia jest możliwy na drodze wyznania grzechów i prośby o ich zgładzenie. Niedzielna Liturgia Godzin wprowadza nas w modlitwę o łaskę przebaczenia. Szczególnie ma to miejsce w responsoriach po krótkich czytaniach. Wtedy wołamy: ,,Zmiłuj się nad nami", ,,Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie". Błaganie o przebaczenie i łaskę jest także obecne w prośbach. Wyznanie grzechów i prośba o ich odpuszczenie przechodzi w uwielbienie za dar łaski. W antyfonie do Magnificat słyszymy, że Bóg nie potępia, ale przynosi wolność. Ta prawda jest przyczyną uwielbienia i dziękczynienia.

Jak należy patrzeć na wydarzenie Paschy? Propozycję można znaleźć w liście św. Atanazego z Godziny Czytań. Św. Atanazy pisze, że: ,,On również objawił się nam jako święto i uroczystość". Według autora listu wielkanocnego znaczy to, że Jezus został złożony jako nasza Pascha. Święto i uroczystości, do których się przygotowujemy są nie tylko naszą celebracją. Pascha Jezusa jest również świętowaniem Boga. Prawdą jest, że zbawienie jest związane z realnym cierpieniem Syna Bożego. Jednakże nie możemy się skupić tylko na cierpieniu. Bóg świętuje, czyli raduje się z tego, że mógł nas zbawić.

Krzysztof Michałowski OP

Zobacz także