Propozycja doboru pieśni na I niedzielę Adwentu

„Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie bliżej jest nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności (…)” (Rz 13, 11-12, wykorzystany w krótkim czytaniu w jutrzni I Niedzieli Adwentu). Rozpoczynamy Adwent. Ten święty czas zaprasza nas do tego, abyśmy czuwali i modlili się, abyśmy zrozumieli, że naszą drogą jest dążenie do spotkania i zjednoczenia z Bogiem Żywym.

Adwent jest zarazem czasem wypełniania się obietnicy. Obietnicy, że Pan przyjdzie, że da nam moc powstać ze snu, że On będzie nas umacniał aż do końca, bo zbawienie jest coraz bliżej. Ponieważ – jak słyszymy w drugim czytaniu – wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim.

Wejście:

Twórco gwiaździstych przestworzy (Niepojęta Trójco, s. 124; Exultate Deo, s. 315).

Na rozpoczęcie Mszy świętej proponujemy hymn z dzisiejszej Liturgii Godzin, króry wprowadza nas w wyjątkowy okres Roku Liturgicznego, którym jest Adwent. Możemy również wykorzystać śpiew:
Niebiosa rosę spuście nam z góry (śpiewnik ks. Siedleckiego, opr. U. Dąbrowska-Rogala). Pieśń ta nawiązuje do słów proroka Izajasza, które słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. To wołanie pełne tęsknoty i skruchy, bo nasze winy poniosły nas jak wicher i opadliśmy zwiędli jak liście.

Alleluja:

„Magnificat”(Niepojęta Trójco, str. 166)

Tekst, który został przypisany Alleluja Magnificat w sposób najbardziej bezpośredni wyraża to, na co przygotowuje nas czas adwentu – radość z przyjścia Pana. Pieśń napisana w C-dur – tonacji, która według Kirnbergera jest „tonacją najczystszą i podstawową. Wyraża to co święte i czyste a więc niebiosa, świętych, aniołów, oraz czyste duchy”.

Psalm:

Melodia w tonie Ia (został on przypisany do Responsoriumna pierwszą niedzielę adwentu – idąc za Graduale Sacri Ordinis Praedicatorum), lub nr 8 (Niepojęta Trójco, str. 60) – harmonizacja tego psalmu niesie z sobą olbrzymie pokłady nadziei. Tonacja e-moll mówi o „nadziei, którą przyniesie czyste szczęście w C-dur” dlatego też może doskonale współbrzmieć z proponowanym Alleluja Magnificat.

Przygotowanie darów:

W tym świętym czasie oczekiwania (Niepojęta Trójco, s. 126).

Śpiew ten przypomina nam wezwanie Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, abyśmy czuwali, aby Pan, gdy przyjdzie, zastał nas przygotowanych. Inną kompozycją, którą można wykonać w tym momencie jest pieśń: Przyjdź Panie Jezu (ze zbiorów Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego), nawiązuje do psalmu responsoryjnego, mówi o nadzieji, tęsknocie i oczekiwaniu, które wypełnia czas adwentowy.

Komunia:

Hymn etiopski (Niepojęta Trójco, s. 168).

Obietnica, o której przypomina nam święty Paweł w Liście do Koryntian, że Chrystus będzie nas umacniał aż do końca, spełnia się właśnie teraz, w momencie Komunii świętej. Chleb niebiański daje nam Pan.
Chrystus Pan karmi nas (Exultate Deo, s. 401) można również wykorzystać w sposób uzasadniony. Maryja stanowi dla nas wzór oczekiwania z miłością na Pana Jezusa, dlatego do wyboru proponujemy pieśń ze słowami kantyku wyśpiewanego przez Maryję.

Uwielbienie:

Pieśń o nadziei (muz. D. Kusz OP, Pieśń o nadziei, s. 26).

Adwent to czas nadziei, bo przyjście Pana jest pewne, jak świt poranka. Teksty zwrotek tej pieśni składają się na dzisiejszą antyfonę na wejście.

Wyjście:

Najświętsza Dziewico (Niepojęta Trójco, s. 218).

Maryja jest dla nas wzorem oczekiwania. Po zwiastowaniu oczekiwała na narodziny Syna, Emanuela, teraz wspiera nas w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście. Druga możliwość, którą przedstawiamy to Hejnał wszyscy zaśpiewajmy (Exultate Deo, s. 296) – na zakończenie Mszy św. proponujemy również pieśń adwentową, która mówi o misji, jaką spełnił Jezus Chrystus przychodząc na świat.

Części stałe Mszy:

Gregoriańskie na msze o Najświętszej Maryji Pannie lub Msza BMV (Niepojęta Trójco, s. 12). Tradycyjnie w niedziele Adwentu wykonywano części stałe na te same melodie, które wykorzystywano w mszach poświęconych Bogarodzicy. Dlatego wydaje się nam bardzo odpowiednie nawiązanie do tego zwyczaju.

 

Karolina Magnuska
Monika Różańska
Łukasz Niemyjski OP

Zobacz także