Propozycje doboru pieśni na III niedzielę Adwentu, rok B

Wejście:

Raduj się ziemio (Siedlecki)

Pieśń wyraźnie antycypuje tajemnicę nadejścia Syna Bożego, w swym charakterze będąc niemal bożonarodzeniową. Jest to przykład śpiewu najwłaściwszego dla III niedzieli adwentu zwanej Gaudete (łac. radujcie się), która przypomina o rychłym świętowaniu Misterium Betlejemskiego. Radość, do której jesteśmy powołani jest pełna, gdyż Pan "wam przynosi przez swe narodzenie wieczne zbawienie" (5. zwr.).

Niech się radują niebiosa i ziemia (Siedlecki)

Dzisiejsza niedziela zwana jest niedzielą Gaudete, gdyż jej myślą przewodnią jest radość ze spodziewanego przyjścia Zbawiciela. Naszą radość wyraźmy poprzez śpiew pieśni „Niech się radują niebiosa i ziemia”.

Przygotowanie darów:

Duch Pański nade mną (m. D. Kusz OP, Pieśń o nadziei, s. 18)

Wraz z Izajaszem opiewamy Ducha, który uzdalnia do głoszenia Nowiny o Przyjściu Pana. Werset pieśni głosi, iż "Pan przychodzi z mocą, a Jego ramię dzierży władzę". Owa moc i władza znacznie przewyższają potęgę rydwanów i splendor uroczystych orszaków – w niedzielę Gaudete raduje nas to, że mimo narodzin w ubóstwie, Zbawiciel rzeczywiście "opatrzy rany złamanych serc" i obwieści "rok łaski u Pana" (por. I czytanie).

Komunia:

Słodkie jest brzemię moje (m. Q – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Słowa pieśni wprowadzają w tajemnicę przyjścia Tego, który pokrzepi utrudzonych i słabych udających się do Niego (por. Mat 11,28). Jest nim Zbawca, którego nadejścia oczekujemy przez cały adwent oraz przez wszystkie dni naszego życia. On to podczas celebracji eucharystycznej przychodzi do nas, zasiadających przy stole Ciała i Słowa. Komunię ze Słowem Wcielonym opiewamy słowami pełnymi nadziei: "Z nieba zstąpiło Słowo Ojca / nie opuszczając Jego tronu" (1 zwr). "Przez swe wcielenie jest nam bratem / naszym pokarmem w świętej uczcie" (4 zwr.)

Chrystus Pan karmi nas (Siedlecki)

Śpiew na Komunię nawiązuje do psalmu responsoryjnego i słowami zaczerpniętymi z Kantyku Maryi podkreśla radosny charakter dzisiejszego dnia.

Uwielbienie:

Maranatha! Alleluja! (m. Taize, Niepojęta Trójco, s. 322)

Dwugłosowy refren tej ekspresyjnej pieśni obfituje w surowe współbrzmienia kwint i oktaw. Melodyjny motyw i proste dwa słowa: "Maranatha, alleluja" pomagają wielbić Ojca za dar Syna. Dar, który właśnie przyszedł w ofierze eucharystycznej, i który nadejdzie wkrótce za sprawą Dziewicy. (Maranatha [w zależności od podziału] = "Pan przychodzi" lub "przyjdź Panie"; Alleluja = chwalmy Pana.)

Radośnie Panu hymn śpiewajmy (Siedlecki)

Wyjście:

Oto Pan Bóg przyjdzie (Siedlecki lub opr. D. Kusz OP – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Antyfona gregoriańska Ecce Dominus veniet najpełniej oddaje podwójny charakter adwentowego oczekiwania. Wypatrując narodzenia z Panny czekamy jednocześnie na przyjście Pana w chwale. Towarzyszyć Mu będą zastępy świętych, a wszyscy radośnie wołać będą: Alleluja!

Pan blisko jest, oczekuj Go (opr. Taize, Niepojęta Trójco, 279)

Śpiew ten wzywa do oczekiwania na rychłe przyjście Zbawiciela.

Zobacz także