Propozycje doboru śpiewów na III niedzielę zwykłą roku B

Converte nos (m. Taize, opr. D. Kusz OP – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
"Nawróć nas Boże, Moje Wybawienie, zmiłuj się" - słowa te towarzysząc procesji wejścia wprowadzają w tematykę liturgii słowa. To dziś rozważać będziemy misterium tajemnicę nawrócenia w świetle zbliżającego się Królestwa Bożego.

Converte nos (m. Taize, opr. D. Kusz OP – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
"Nawróć nas Boże, Moje Wybawienie, zmiłuj się" – słowa te towarzysząc procesji wejścia wprowadzają w tematykę liturgii słowa. To dziś rozważać będziemy misterium tajemnicę nawrócenia w świetle zbliżającego się Królestwa Bożego.

Przygotowanie darów: Bliskie jest królestwo Boże (Exultate Deo)
Śpiew na przygotowanie darów nawiązuje do czytań: I czytanie – „Nawrócenie Niniwitów” , II czytanie – „przemija postać tego świata” i w sposób bezpośredni do Śpiewu przed Ewangelią.

Pieśń o nadziei (m. D. Kusz OP, Pieśń o nadziei, s. 26)
Podczas przygotowania darów wrócić możemy do modlitwy psalmisty, który błaga: "prowadź mnie w prawdzie", Ty, który "wskazujesz drogę grzesznikom" (Ps 25). Wersety solowe wykonane na tle śpiewanego przez scholę ostinata pozwalają wybrzmieć tym słowom wzbudzając nadzieję ich rychłego wysłuchania.

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan (Siedlecki)
W Antyfonie na Komunię słyszymy słowa: „Przystąpcie do Pana, a rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem” (Ps 34). Możemy więc wykonać śpiew, którego tekst jest parafrazą tego Psalmu.

Zbliżam się w pokorze (Siedlecki)
Wraz ze świętym Tomaszem z Akwinu stajemy przed Najświętszym Sakramentem. Niedoskonały język próbuje dotknąć misterium spotkania z nieopisanym, sakramentalnym znakiem Bożej Łaski. I tak, jednym głosem bądź w czterogłosowej harmonii, uczestniczyć możemy w śpiewie, do którego ciągle przyjdzie nam dorastać prosząc: "oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas/ jedną kroplą może obmyć z win i zmaz".

Uwielbienie: Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie (Siedlecki)
Pieśni na Uwielbienie i Wyjście wiążą się z kończącym się dziś tygodniem modlitw o jedność chrześcijan.

Jezu, Tyś jest (m. Taize, Niepojęta Trójco, s. 274)
Antyfona po komunii przypomina słowa Chrystusa "Jam jest światłością świata" (J 8,12). Włączając się w śpiew wspólnoty Taize wyznajemy tę prawdę prosząc o łaskę przyjęcia jezusowej miłości.

Wyjście: Złącz Panie miłujących Cię (Siedlecki)
Zob. pieśń na Uwielbienie

Chwalcie Pana wszystkie ludy (m. D. Kusz OP, Pieśń o nadziei, s. 17)
Pożywieni Chlebem z nieba i obdarzeni błogosławieństwem chwalmy Pana z wszystkimi obecnymi w kościele ale i całą wspólnotą Kościoła na ziemi, chwalmy Boga "w Jego świątyni" jak i "na ogromnym Jego nieboskłonie".

Michał Kłos,

Mariusz Ryś

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.