Propozycje doboru śpiewów na XXVI Niedzielę Zwykłą, rok A

„Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i nie strzegliśmy Twoich przykazań. Lecz zechciej wsławiać swe imię i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego” (Antyfona na wejście).

Wejście: Boże, dlatego dałeś nam życie (4 zwrotki)
„Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i nie strzegliśmy Twoich przykazań. Lecz zechciej wsławiać swe imię i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego” – brzmi antyfona na wejście XXVI Niedzieli Zwykłej. I my zgromadzeni przed Panem wyznajmy, że jest przedwieczny i sprawiedliwy, śpiewem „Boże, dlatego dałeś nam życie”.

Przygotowanie Darów: Bliskie jest królestwo Boże
W usłyszanym fragmencie Ewangelii słyszeliśmy, że nawrócenie prowadzi do zbawienia. Składając na ołtarzu dar chleba i wina, śpiewajmy pieśń „Bliskie jest królestwo Boże”.

Komunia święta: Kłaniam się Tobie (4 zwrotki) albo: Miłujcie się wzajemnie
Pierwsza antyfona komunijna głosi: „Pomnij, Panie, na słowo wyrzeczone do swojego sługi, przez które dałeś mi nadzieję, w moim utrapieniu jest mi ono pociechą”, natomiast druga – „Po tym poznaliśmy miłość Bożą, że Jezus oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci”. W czasie Komunii świętej śpiewajmy więc 4 zwrotki „Kłaniam się Tobie” lub pieśń „Miłujcie się wzajemnie”, które nawiązują do powyższych antyfon.

Uwielbienie: O, Panie, Tyś moim Pasterzem (4 zwrotki)
W dzisiejszym psalmie responsoryjnym prosiliśmy, aby Pan dał nam poznać swoje drogi. Dziękując za dar Eucharystii, która daje nam życie wieczne, uwielbiajmy dobrego Boga śpiewem psalmu „O, Panie, Tyś moim Pasterzem”.

Zakończenie: Niech na Imię Twoje, Jezu
Święty Paweł w Liście do Filipian pisał, że Bóg wywyższył Chrystusa „i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca”. Zakończmy zatem Mszę świętą śpiewem „Niech na Imię Twoje, Jezu”.

Utwór organowy: J. S. Bach, Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 642
W czasie Mszy świętej lub na jej zakończenie można wykonać utwór Jana Sebastiana Bacha „Wer nur den lieben Gott lässt walten”.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.