Propozycje pieśni na XXIX Niedzielę zwykłą roku B

Życie według Jezusowych słów z dzisiejszej Ewangelii: a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, nie jest porażką, jest uczestnictwem już tu na ziemi w Bożej chwale.

Zaskakujące może być dla nas pierwsze czytanie, które usłyszymy podczas niedzielnej liturgii. To fragment izajaszowej pieśni o cierpiącym Słudze Jahwe: Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie (Iz 53,10–11).

Fragment ten, kojarzony z Niedzielą Męki Pańskiej i z Wielkim Piątkiem, dzisiaj jest nam dany jako drogowskaz. Decydując się na pójście za Panem, uczestniczymy w Jego Męce i Śmierci, ale również w ZMARTWYCHWSTANIU. Życie według Jezusowych słów z dzisiejszej Ewangelii: a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, nie jest porażką, jest uczestnictwem już tu na ziemi w Bożej chwale. Jezus nie jest Bogiem, który siedząc na tronie mówi: żyj tak i tak, cierp, bądź sługą wszystkich – ale takim, który własnym życiem pokazał mi, jak żyć: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Wejście:Ciebie Boże schronienie me (mel. J. Sykulski, Niepojęta Trójco, t. I, s. 151)

W nawiązaniu do antyfony na wejście: Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. (Ps 17 (16),6.8).

Ludu kapłański – zwrotka 5 (Siedl., Niepojęta Trojco, t. II, s. 222–223)

Proponowany śpiew nie nawiązuje do antyfony na wejście, ale można połączyć go z Liturgią Słowa tej niedzieli, szczególnie z drugim czytaniem. Ukazuję on również prawdę zawartą w Ewangelii: Chrystus stał się Arcykapłanem Nowego Przymierza dzięki posłuszeństwu Ojcu, które wypełniło się na drzewie Krzyża.

Przygotowanie darów: Bądźmy pokorni (mel.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, s. 202)

„Bądźmy pokorni”
fragm. z płyty „Duszo Chrystusowa”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/duszo_chrystusowa/18.mp3

Jezusowa recepta na szczęśliwe życie jest dość niekonwencjonalna: pokora, służba braciom, życie w ubóstwie, ostatnie miejsce. Żyjąc w tym świecie nie zdołamy sami zrealizować takiego sposobu życia. Dlatego módlmy się słowami proponowanej pieśni: bądźmy pokorni i miłujmy się wzajemnie, ubóstwo niech będzie naszym bogactwem.

Komunia: Witaj pokarmie (mel.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, s. 361)

„Witaj pokarmie”
fragm. z płyty „Dzięki Ci Panie”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/dzieki_ci_panie/09.mp3

Pierwsza antyfona na komunię: Oczy Pana zwrócone na bogobojnych na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu (Ps 33 (32),18–19).

Jezusowe Ciało ocala nas od śmierci, wyrywa z otchłani rozpaczy. On jest jedynym Żywicielem, który może zaspokoić głód naszych serc.

Bóg tak ukochał świat (Niepojęta Trójco, t. I, s. 173)

Druga antyfona na komunię: Syn Człowieczy przyszedł, aby dać swoje życie na okup za wielu. (Mk 10, 45). Bóg ofiarował swojego Syna, aby nas wykupić z niewoli grzechu. Jak bardzo musimy być drodzy Bogu, skoro oddał nam swojego Jedynego Syna. Mimo iż proponowany śpiew utrzymany jest w molowej tonacji, to wykonajmy go z ogromną radością i nadzieją.

Uwielbienie: Gloria Tibi Domine (Niepojęta Trójco, t. I, s. 275)

W modlitwie po komunii usłyszymy: Boże, nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba. Nie do pojęcia jest dla mnie fakt, iż uczestnicząc w liturgii doświadczam nieba. Proponowany śpiew „przenosi” moją duszą w niebiańską rzeczywistość, a jednocześnie doskonale wpisuje się w uwielbienie po komunii.

Kantyk Tobiasza – Uwielbiam Boga mego (Niepojęta Trójco, t. II, s. 215)

Dla zaawansowanych zespołów śpiewaczych proponuję Kantyk Tobiasza, który jest bardzo pięknym śpiewem sprzyjającym uwielbieniu.

Zakończenie: Błogosław Panie nas (Exsultate Deo, wyd. X, s. 366)

Kończąc dzisiejsza liturgię wołajmy do Pana słowami proponowanej pieśni: Oblicze wyryj Twe na dziełach naszych rąk, cierń pychy wyrwij z serc, niech kornie służą Ci.

Zobacz także