Propozycje śpiewów na Mszę o nową ewangelizację

Rozpoczynamy w Kościele Rok Wiary, czas niewątpliwie szczególny. Jak pisze Ojciec Święty Benedykt XVI w liście apostolskim w formie «motu proprio» Porta fidei: „Nie możemy zgodzić się na to, aby sól utraciła smak, a światło było umieszczone pod korcem (por. Mt 5,13–16).

Rozpoczynamy w Kościele Rok Wiary, czas niewątpliwie szczególny. Jak pisze Ojciec Święty Benedykt XVI w liście apostolskim w formie «motu proprio» Porta fidei: „Nie możemy zgodzić się na to, aby sól utraciła smak, a światło było umieszczone pod korcem (por. Mt 5,13–16). Zachęceni tymi słowami, z całą mocą, pełni wiary i nadziei chcemy zaangażować się w ten czas łaski, bo jak pisze Ojciec Święty: „współczesny człowiek może na nowo odczuć potrzebę, by — jak Samarytanka — pójść do studni i słuchać Jezusa, który zachęca do wiary w Niego i czerpania z Jego źródła, tryskającego wodą żywą (por. J 4, 14). Musimy na nowo z chęcią karmić się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół, i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami (por. J 6, 51). Nauczanie Jezusa w rzeczywistości nadal rozbrzmiewa w naszych dniach z tą samą mocą: «Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne» (J 6, 27). My również, jak ci, którzy Go słuchali, zadajemy to samo pytanie: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?» (J 6, 28). Znamy odpowiedź Jezusa: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał» (J 6, 29). Wiara w Jezusa Chrystusa jest więc drogą do osiągnięcia zbawienia w sposób ostateczny”.

Ojciec Święty zachęca w dalszej części listu: „Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie to też dobra okazja, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii, która «jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc» (14). Jednocześnie pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien na nowo odkryć treść wiary, którą wyznaje, celebruje, przeżywa i przemadla (15), i zastanowić się nad samym aktem wiary”.

W wielu parafiach w najbliższe dni, odbędzie się uroczyste rozpoczęcie tego szczególnego czasu. W następnych miesiącach będą sprawowane liturgie o nową ewangelizację (formularz tej liturgii dostępny tutaj). Stąd potrzeba opublikowania repertuaru, który może nam się przydać w Roku Wiary. Zachęcam wszystkich odpowiedzialnych za liturgię do zapoznania się z całością listu Ojca Świętego Benedykta XVI, gdyż jest on kluczem do zrozumienia przeżywanych treści.

Wejście: Panie, umocnij wiarę naszą (Siedl.)

Tak Bóg świat umiłował, że zesłał nam swojego Syna. Każdy, kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne – takie są słowa pierwszej i drugiej zwrtoki proponowanego śpiewu, które doskonale wprwadzają nas w liturgię. Ta pieśń wspaniale wpisuje się w Rok Wiary, dlatego zachęcam do wykorzystania jej w naszych wspólnotach.

Boże zmiłuj się nad nami (Ps 67 (66), tłum. s. Imelda, m.: F. Rączkowski, Exsultate Deo, s. 475)

Wszyscy potrzebujemy nowej ewangelizacji, nowego rozkochania się w Jezusie, aby być wiarygodnymi świadkami Bożej Miłości w świecie. I mam na myśli ten świat wokół nas: nasze rodziny, przyjaciół, współpracowników. Nie wszyscy przyjęli Jezusa całym sercem, dlatego rozpoczynając liturgię „o nową ewangelizację” wołajmy do Pana słowami proponowanej pieśni: Niech świat cały pozna wreszcie, Ciebie, Panie, Twoje drogi. Niechaj przyjmą Twe zbawienie wszyscy ludzie i narody (zwrotka druga).

Wielki jest Pan (mel.: A. Gouzes OP, opr.: M. Pilśniak OP, Niepojęta Trójco t. I, s. 152)

„Wielki jest Pan”
fragm. z płyty „Niepojęta Trójco”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/niepojeta_trojco/14.mp3

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona – te słowa, zaczerpnięte z proponowanego śpiewu, niech się staną naszym wyznaniem wiary. Podniosły charakter sugerowanej pieśni wpisuje się w uroczysty charakter liturgii otwierającej Rok Wiary.

Przez chrztu świętego wielki dar (Siedl.)

Tekst proponowanej pieśni bardzo dobrze koreluje z liturgią w Roku Wiary: Przez chrztu świętego wielki dar, o Chryste, z Twej hojności. Twym dzieciom wiary dałeś skarb nadziei i miłości. Ref. Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy z serc gorących nieść. Strzec wiary ślubujemy, w niej żyć, umierać chcemy. Szczerze powiem, że nie przepadam ze melodią tej pieśni, ale z racji na tekst może sam pokuszę się na wprowadzenie jej do liturgii.

Podczas liturgii rozpoczynającej Rok Wiary zachęcam do Wyznania Wiary w formie śpiewanej, co uczyni ten moment bardziej uroczystym. Śpiewnik Exsultate Deo zawiera melodię (bardzo prostą), którą można wykorzystać w liturgii. Można też pokusić się o wykonanie Credo III (zaczerpniętego z chorału gregoriańskiego), ale z polskim tekstem (np. w opracowaniu: F. Rączkowski, Śpiewajmy Bogu), tak aby wszyscy zebrani na Eucharystii mogli wspólnie wyznać wiarę.

Przygotowanie darów: Com przyrzekł Bogu (Siedl.)

Chrzest Święty to początek naszego wzrostu w wierze i przyjęcie nauki, którą podaje nam Kościół. Dzisiaj, jako dorośli ludzie, chcemy bardzo świadomie wykonać słowa tej pieśni: Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze. Kościoła słuchać w każdy czas, i w świętej wytrwać wierze. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi. W nim żyć, umierać pragnę. Rok Wiary to również czas „zadomowienia się” w Kościele, przyjęcia tej wspólnoty jako swojej.

Twoje Słowo (mel.: J. Sykulski, Niepojęta Trójco, t. I, str. 304)

Prośmy, abyśmy żyjąc Słowami Jezusa dzielili się swoją wiarą z braćmi w świecie.

Komunia: Dajesz Jezu Ciało Swe (m.: bizantyjska, opr.: A. Gouzes OP, br. Dominikanie, Niepojęta Trójco, t. I, str. 168)

Antyfona na komunię w formularzu mszy „o nową ewangelizację”: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym niósł dobrą nowinę, obwoływał rok łaski od Pana i dzień odkupienia. Por. Łk 4,18–19

Ten sam Duch, który spoczął na Jezusie, podczas każdej liturgii zstępuję na Chleb i Wino przemieniając je w Ciało i Krew Pana. Chrystus ofiarowując nam siebie obdarza nas Dobrą Nowiną.

Duch Pański nade mną (m.: D. Kusz OP, Pieśń o nadziei, s. 18)

„Duch Pański nade mną”
fragm. z płyty „Pieśń o nadziei”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/piesn_o_nadziei/02.mp3

Nawiązując do antyfony na komunię zachęcam do wykonania sugerowanej pieśni.

Zbliżam się w pokorze (Siedl.)

„Zbliżam się w pokorze”
fragm. z płyty „Sławcie usta”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/slawcie_usta/02.mp3

Ten śpiew wykorzystuje słowa hymnu św. Tomasza z Akwinu, który doskonale wpisuje się w Rok Wiary. Każda zwrotka jest swoistym wyznaniem wiary, dlatego nie może zabraknąć tego śpiewu w naszym repertuarze w tym szczególnym czasie.

Uwielbienie: Laudate omnes gentes (mel.: Taize, Niepojęta Trójco, t. I, str. 289)

Laudate Dominum (mel. Taize, Niepojęta Trójco, t. I, str. 287)

Chwalcie Pana wszystkie narody, alleluja!

Kantyk trzech młodzieńców (mel.: A. Gouzes OP, opr.: J. Gałuszka OP, Niepojęta Trójco, t. I, str. 157)

Proszę pozwolić na małą prywatę. Gdy słyszę, bądź wykonuję proponowany śpiew moja dusza przenosi się w pierwsze wieki chrześcijaństwa, kiedy bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (Dz 2, 42). Może to skojarzenie wiąże się z filmem Quo Vadis, w którym tekst tej pieśni wykonywali pierwsi męczennicy. Szczególnie w Roku Wiary chce uwielbiać Boga słowami, którymi bez wątpienia posługiwali się prekursorzy mojej wiary.

Dziękujemy Ci Ojcze nasz (Siedl.)

Sugerowany śpiew jest krótkim traktatem starożytnego chrześcijaństwa i jest zaliczony do pism Ojców Apostolskich. Z całym Kościołem dziękujemy Ojcu za dar wiary: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego.

Zakończenie: Nie rzucim Chryste świątyń Twych (Siedl.)

Kończąc liturgię, która rozpoczeliśmy Rok Wiary zwrócmy się o pomoc do Boga, aby wsparł nasze działania w obronie i rozkrzewianiu wiary.

Głoś Imię Pana (mel.: Stralsunder Gesangbuch, Niepojęta Trójco, t. I, str. 153)

Każdy z nas chrześcijan jest wezwany do głoszenia Imienia Bożego. Żeby nasze świadectwo było wiarygodne to sami musimy usłyszeć Imię Boga. Niech to Święte Imię rozbrzmiewa w nas, rozświetlając ciemności naszych serc.

Idźcie na cały świat (Siedl.)

Umocnieni Słowem i Ciałem Jezusa, wsparci świadectwem braci idźmy bez lęku głosić światu Dobrą Nowinę.

Do repertuaru dołączam oficjalny Hymn Roku Wiary skomponowany specjalnie na ten czas. Przyznam, że niełatwo znaleźć mi miejsce dla tej kompozycji w polskim przekładzie, ale może dla kogoś okaże się przydatna.

Zobacz także