Propozyja doboru pieśni na XXVI niedzielę zwykłą, rok B

Wejście:

Będę śpiewał Tobie („Niepojęta Trójco”, s.274)

Proponujemy rozpocząć liturgię od śpiewu, w którym zawierzamy się Panu i wyrażamy naszą ufność w Jego opiekę nad nami. Słyszymy w modlitwie po komunii o uzdrawiającej mocy Eucharystii, która prowadzi nas na drogę dobra. Niech zatem pieśń na wejście będzie wyrazem naszego zaufania i oddania się Panu Bogu.

Przygotowanie darów:

Twoje Słowo („Niepojęta Trójco”, s. 304)

W aklamacji przed Ewangelią słuchamy słów: „Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie”. Podczas przygotowania darów można powtórzyć to wołanie, śpiewając pieśń, w której dziękujemy Panu Bogu za Słowo, dzięki któremu On nas prowadzi.

Komunia:

Miłosierny Pan i łaskawy („Niepojęta Trójco”, s.150)

Zarówno w antyfonie na wejście, jak i w kolekcie słyszymy dzisiaj o wielkim miłosierdziu Pana, który z litością przyjmuje każdego człowieka. Na komunię proponujemy zatem śpiew, który przypomina nam o nieskończonej łasce miłości, jaką Bóg na nas zsyła.

Wyjście:

Pan jest mocą („Niepojęta Trójco”, s.300)

W kolekcie prosiliśmy: „Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc, udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego”. Na zakończenie liturgii możemy więc zaśpiewać pieśń, w której wyznajemy swą wiarę w to, że to Pan daje nam siły do tego, byśmy dzięki naszym uczynkom zmierzali ku niebu.

XXVI niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także