Przepisy liturgiczne dotyczące kultu bł. Jana Pawła II

Wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II będzie obchodzone 22 października, jako obowiązkowe w diecezji rzymskiej oraz w całej Polsce. Dekret w tej sprawie wydała Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dokument reguluje sprawy związane z kultem nowego błogosławionego.

Beatyfikacja zezwala, aby nowemu błogosławionemu można było oddawać w Kościele kult. Beatyfikacja nie jest jednak kanonizacją i kultu błogosławionego nie można stawiać na równi z czcią, jaką oddajemy w Kościele świętym. Z drugiej strony osoba Jana Pawła II była zupełnie wyjątkowa. Dlatego dekret wydany przez Kongregację Kultu Bożego 2 kwietnia 2011 i opublikowany 12 kwietnia w L’Osservatore Romano stara się jakoś pogodzić te dwie kwestie, tzn. ograniczenie wynikające z beatyfikacji i wyjątkowość błogosławionego. 

W pierwszej części dekret stanowi o tym, kiedy mogły się odbywać Msze dziękczynne za beatyfikację i jakie mogą być użyte teksty liturgiczne podczas tej Mszy św. Jako tekst własny, czyli tekst poświęcony w sposób szczególny osobie Jana Pawła II i odmawiany podczas jego wspomnień liturgicznych, została zatwierdzona jedynie kolekta, czyli pierwsza modlitwa, jaką kapłan odmawia w czasie Mszy św., po słowach «módlmy się» i po krótkim milczeniu:

Boże, bogaty w miłosierdzie,
z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież,
kierował całym Kościołem,
spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu
z ufnością otworzyli nasze serca
na działanie zbawczej łaski Chrystusa, 
jedynego Odkupiciela człowieka.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa tej modlitwy nawiązują do dwóch encyklik papieskich. Pierwszy werset: «Boże, bogaty w miłosierdzie…», to odwołanie się do encykliki Dives in misericordia. Zaś końcowe słowa kolekty: «…jedynego Odkupiciela człowieka» przywołują na myśl pierwszą encyklikę Jana Pawła II Redemptor hominis. 

W modlitwie – co jest swoistego rodzaju ewenementem – pojawia się przy imieniu papieża liczebnik porządkowy Jan Paweł «drugi». W dotychczasowych kolektach w mszale polskim wymieniano tylko imię papieża, opuszczając towarzyszący mu liczebnik. W przypadku Jana Pawła II zdecydowano się w tłumaczeniach na języki nowożytne pozostawić w kolekcie to słowo «drugi», ponieważ uznano, że liczebnik ten jest integralnie związany z imieniem Papieża.

Wielu ludzi spodziewało się, że wspomnienie Jana Pawła II wypadnie 2 kwietnia, w dniu jego śmierci, lub 16 października, w dniu jego wyboru na Stolicę Piotrową. Obydwie te daty mają swoje uzasadnione, ale stwarzały pewną trudność. 2 kwietnia na ogół wypada w Wielkim Poście czy w czasie okresu wielkanocnego. Tak więc wspomnienie Jana Pawła II, w tak ważnym okresie liturgicznym musiałoby im ustąpić pierwszeństwa. 16 października mamy już w kalendarzu wspomnienie obowiązkowe wielkiej świętej, Jadwigi Śląskiej. Dlatego też zdecydowano, aby jako datę obchodu Jana Pawła II przyjąć dzień inauguracji jego pontyfikatu, czyli 22 października. 

Biorąc pod uwagę znaczenie postaci Jana Pawła II, zdecydowano, że w całej Polsce i w diecezji rzymskiej będzie to wspomnienie obowiązkowe.

rv/diecezja.pl

Zobacz także