Ukrzyżowany jako powszechny Zbawca

A Słowo, ukryte przed nami, objawiło, jak wcześniej powiedzieliśmy, plan zbawczy dotyczący drzewa. Bo to, co przez drzewo utraciliśmy, przez drzewo objawiło się nam na nowo.

Drzewo krzyża

UkrzyżowanieI dlatego Słowo mówi za pośrednictwem proroka Izajasza, zapowiadając rzeczy przyszłe dla ich spełnienia – po to są prorocy, by zapowiadali rzeczy przyszłe – mówi więc przez niego Słowo tak: ja się nie sprzeciwiam i nie przeciwstawiam, grzbiet swój podałem na biczowanie i lica swoje na policzkowanie, oblicza zaś swego nie odwróciłem od hańby oplucia[1]. A więc przez posłuszeństwo[2], w którym posłuszny aż do śmierci[3] zawisł na drzewie[4], usunął dawne nieposłuszeństwo popełnione w związku z drzewem. A sam, ponieważ jest Słowem Boga wszechmogącego, które według niewidzialnego planu rozszerzyło się powszechnie w całym świecie i ogarnia[5] jego długość i szerokość, jego wysokość i głębokość[6], gdyż przez Słowo Bóg wszystkim zawiaduje, tak też ukrzyżowany został w tych (czterech kierunkach), Syn Boży, już wcześniej według planu krzyża oznaczony we wszechświecie. Wypadło bowiem, żeby stając się widzialny doprowadził do ujawnienia swe oznaczenie na planie krzyża we wszechświecie, aby swoje działanie w zakresie niewidzialnym ukazał także w sposób widzialny, bo właśnie to on oświetla wysokość, to znaczy tę w niebiosach[7], obejmuje głębokość, która jest głębokościach ziemi[8], rozciąga długość od wschodu ku zachodowi i steruje szerokością od północy ku południowi[9] i on wzywa rozproszonych ze wszystkich stron do poznawania Ojca. [Ukrzyżowany jako powszechny Zbawca: 34], Wykład nauki apostolskiej, „Źródła Myśli Teologicznej”.

* * *

A Słowo, ukryte przed nami, objawiło, jak wcześniej powiedzieliśmy, plan zbawczy dotyczący drzewa. Bo to, co przez drzewo utraciliśmy, przez drzewo objawiło się nam na nowo. Ukazało w sobie wysokość, długość i szerokość [10] i tak, jak powiedział kiedyś jeden ze starszych, przez rozłożenie rąk zgromadziłodwa ludy przy jednym Bogu, dwoje rąk, gdyż dwa ludy zostały rozproszone aż po krańce ziemi, ale jedna jest w środku głowa i ‘jeden Bóg ponad wszystkich, przez wszystkich i w nas wszystkich’ [Przeciw herezjom, V:17,4].

Krew winogron

To, że Syn Boży miał się narodzić i jak się miał narodzić, że objawił się, oraz, że jest Chrystusem[11], wynika z tego, co powiedziano i co wcześniej zapowiedzieli prorocy. Następnie zostało przepowiedziane, w jakim kraju ma się narodzić, wśród jakich ludzi, a to w następujących słowach: Nie będzie odjęty władca od Judy ani wódz z biódr jego aż przyjdzie ten, dla którego to odłożono i on będzie oczekiwaniem pogan, obmyje w winie swoją szatę i we krwi winogron swój płaszcz. Juda jest przodkiem Żydów, synem Jakuba, od którego otrzymali imię. I nie brakowało wśród nich ani władcy ani wodza aż do przyjścia Chrystusa. Od jego przybycia zaś siła strzał jego łuku została usunięta, mienie Żydów dostało się pod zwierzchnictwo Rzymian i odtąd już nie mieli własnego władcy czy króla, gdyż przybył ten, dla którego odłożono królestwo w niebie. On też obmył w winie swoją szatę i we krwi winogron swój płaszcz. Jego szatą i jego płaszczem są ci, w niego uwierzyli, których też obmył[12], wybawiając nas swoją krwią. Krew jego nazwana jest krwią winogron, gdyż jak krwi winogron nie wytwarza żaden człowiek, ale stwarza ją Bóg, tak że rozwesela pijących[13], tak i jego wcielenia i krwi nie sprawił człowiek, ale uczynił to Bóg. Sam Pan dał dziewiczy znak, to znaczy znak tego, który z dziewicy jest Emmanuelem[14], który także rozwesela tych, którzy go piją, to znaczy, tych, którzy przyjmują jego ducha, wieczną radość. Dlatego też jest oczekiwaniem pogan, tych którzy mają w nim nadzieję. A oczekujemy, że to on przywróci królestwo. [Biblijne zapowiedzi zrodzenia z Dziewicy i objawienia się w człowieczeństwie: 57], Wykład nauki apostolskiej, „Źródła Myśli Teologicznej”.[1] Iz 50, 5-6.

[2] Por. Rz 5, 19.

[3] Por. Flp 2, 8.

[4] Por. Ga 3, 13.

[5] Por. Mdr 1, 7.

[6] Por. Ef 3, 18.

[7] Por. Kol 1, 20.

[8] Por. Ef 4, 9.

[9] Dosłownie: „ku dnia połowie”; por. Mt 24, 27.

[10] Por. Ef 3, 17-18: Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wykorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.

[11] Objawił się, że jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, jako namaszczony Duchem Świętym podczas chrztu.

[12] Obmycie nawiązuje tu wyraźnie do chrztu. (…)

[13] Por. Ps 103(104), 15.

[14] Por. Iż 7, 14.

Zobacz także