Co zaśpiewać na Mszy? Święto Nawrócenia św. Pawła

25 stycznia Kościół obchodzi nietypowe święto – święto Nawrócenia św. Pawła. We wspomnienia świętych przywołujemy zazwyczaj ich narodziny dla nieba, bądź ziemskie narodziny. Ale dzień Nawrócenia św. Pawła to wspomnienie jego narodzin dla Kościoła. Spotkanie na drodze do Damaszku Zmartwychwstałego Pana staje się początkiem Jego misji – zostaje Apostołem Narodów.

W Nawróceniu św. Pawła jest dla mnie ważny jeszcze jeden aspekt: W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” Odpowiedziałem: „Kto jesteś, Panie”. Rzekł do mnie: „Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz” (fragment z dzisiejszego I czytania). Jezus utożsamia się z ludźmi, których prześladuje Szaweł, a to dowód na to, że chrześcijanie stanowią jedność ze swoim Bogiem. Prośmy dzisiaj o nawrócenie naszych serc, o Pawłowy radykalizm pójścia za głosem Pana. Dzisiejsze święto kończy również Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Oby wypełniły się słowa św. Pawła: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Wejście: Panie, umocnij wiarę naszą – zwrotki 3, 4, 5, 6 (Siedl.)

Rozpocznijmy dzisiejszą liturgię wezwaniem o dar wiary żywej, abyśmy na wzór św. Pawła, potrafili świadczyć o Bożej miłości, aż do końca.

Przygotowanie darów: Jezu, Tyś jest Światłością mej duszy (Niepojęta Trójco I)

Jezus Nazarejczyk jest Światłością, która może rozproszyć mroki mojej duszy, Jego miłość, nie bacząc na grzechy nasze, powołuje nas do nowego życia. Pełni nadziei wołajmy: daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą!

Komunia: Bóg tak ukochał świat (Niepojęta Trójco I)

Antyfona na komunię: Żyję wiarą w Syna Bożego, który mnie umiłował i za mnie wydał samego siebie. (Ga 2, 20) . Nic nie jest wstanie odłączyć nas od Bożej miłości, bo On sam, umiłowawszy nas do końca, ofiarował się za nas.

Uwielbienie: Niechaj Cię Panie – Ps 145 (Niepojęta Trójco II)

Radośnie Panu hymn śpiewajmy – zwrotki 1, 7 (Siedl.)

Niech będzie błogosławiony Bóg, niech będzie uwielbione Jego Święte Imię!

Zakończenie: Idźcie na cały świat – zwrotki 2 i 4 (Siedl., czterogłosowe opracowanie o. Dawida Kusza w Niepojęta Trójco II)

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem – to słowa drugiej zwrotki proponowanej pieśni. Sam Jezus wybrał św. Pawła, wybrał także nas, abyśmy szli i owoc przynosili. Idźmy bez lęku, skoro On sam nas powołał, to z pewnością będzie błogosławił w trudzie ewangelizacji.

Zobacz także