Co zaśpiewać na Mszy? XXVI niedziela zwykła, rok C

W wersecie przed dzisiejszą Ewangelią słyszymy: Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić (2 Kor 8,9). Jak ubóstwo może kogoś ubogacić? To jeden z wielu paradoksów chrześcijaństwa. Syn Boży przychodzi na świat nie tylko, by dokonać dzieła odkupienia, objawić miłość Ojca, ale także po to, by dać nam przykład, pokazać jak żyć.

Zatem prawdziwie bogatym jest ten, kto naśladuje Jezusa.

Z dzisiejszej Liturgii Słowa wyłaniają się dwa portrety: bogacza i żebraka. Dostatek pierwszego staje się ostatecznie jago największą biedą i przyczyną jego zguby. Natomiast niedola Łazarza sprawia, że po śmierci trafia, jak mówi Ewangelia: „na łono Abrahama”. Jak można się domyślać, nieszczęśliwy koniec bogacza nie wynikał jedynie z faktu posiadania majątku. Chodziło raczej o brak wrażliwości na potrzeby innych i troskę jedynie o siebie, o swoje dobre samopoczucie.Gdy przyjrzymy się tekstom mszalnym jeszcze wnikliwiej, dostrzeżemy, że już od początku, bo w antyfonie na wejście, liturgia ukazuje nam głębię dzisiejszej tajemnicy. Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie – to grzech jest prawdziwą biedą człowieka. Jest on rzeczywistością, wobec której, sami z siebie, jesteśmy bezradni – niczym „żebrak pokryty wrzodami”. Bóg miłosierny przychodzi opatrzyć te rany i objawia swoją moc w sakramentach – leczy nas i karmi. Źródło tej mocy, ofiara Chrystusa, uobecnia się także w czasie tej Eucharystii. Nie pozostawajmy nieczuli na cudzą biedę, ale troszczmy się o potrzeby innych, tak jak Bóg troszczy się o nas Nie zwlekajmy! Nie ma bowiem większego świadectwa od (okazywania innym) miłości.

Wejście: Bądźmy pokorni (Niepojęta Trójco II)

Boże w dobroci (Siedl.) – zw.1,2 i 6

Antyfona na wejście: Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i nie strzegliśmy Twoich przykazań. Lecz zechciej wsławiać swe imię i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego. Dn 3, 31. 29. 30. 43. 42

Przygotowanie darów: Błogosławcie Pana (Niepojęta Trójco II)

Niech Bóg będzie błogosławiony w całym naszym życiu, także w tym, co, po ludzku patrząc, jest biedą, smutkiem i cierpieniem. Przecież Ofiara Chrystusa, którą przeżywamy stała się błogosławieństwem dla wszystkich.

Lub Pokładam w Panu ufność mą (Exsultate Deo)

Na próżno szukać ucieczki w tym, co doczesne i materialne.– Lepiej się uciec do Pana (Ps 118).

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie (Siedl., Niepojęta Trójco I lub II, Exsultate Deo)

Panie nie jestem godzien (Niepojęta Trójco II)

Antyfona na komunię: Pomnij, Panie, na słowo wyrzeczone do swojego sługi, przez które dałeś mi nadzieję, w moim utrapieniu jest mi ono pociechą.

Nie dajmy się wciągnąć w pułapkę, tak powszechnej dziś, konsumpcji. Dostrzeżmy prawdziwe bogactwo w Bogu – przecież nie istnieje nic cenniejszego od Jego łaski. A skoro On, wszechmogący Stwórca, przychodzi tak prosto i w uniżeniu, to znaczy, że coś w tym jest. Nie bójmy się pokory.

Uwielbienie: Duszo Chrystusowa (Siedl., Niepojęta Trójco II)

Ta pieśń (modlitwa), trochę niesłusznie zaszufladkowana jako śpiew tylko wielkopostny, pięknie oddaje prawdę o tym, że uczestnictwo w ofierze Pana jest uczestnictwem w życiu wiecznym. W modlitwie po komunii słyszymy: „(…) niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w Ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały”. Nie ma nic, co moglibyśmy zabrać stąd na tamten świat – jedynie w Chrystusie jest ocalenie i nadzieja.

Lub Błogosławiony i jedyny władco (Exsultate Deo)

Jest to dosłowny fragment z dzisiejszego 2. Czytania (1 Tm 6,11–16)

Zakończenie: Miłosierny Pan i łaskawy (Niepojęta Trójco I)

Bóg nad swym ludem zmiłował się (Exsultate Deo)

To Bóg pierwszy przychodzi do nas, gdy my nie jesteśmy w stanie przyjść do Niego. Obdarza zmiłowaniem i odnawia swoją miłością. Idźmy odważnie i radośnie, On jest naszą siłą i w Nim jest nasze zwycięstwo.

Zobacz także