Katechumenat: piątek w oktawie

Kolejny dzień uczestnictwa nowo ochrzczonych i bierzmowanych dzieci w Eucharystii. Po wpisie ciąg dalszy komentarzy na temat Komunii świętej neofitów.

Piątek

(GeV 489-493; Epistolarz z Würzburga; Ewangeliarz typu Pi)

[Kolekta] Boże, który otwierasz bramy Królestwa niebieskiego tylko dla odrodzonych z wody i z Ducha Świętego, umacniaj zawsze nad Twymi sługami dary swej łaski, aby ci co zostali oczyszczeni ze wszystkich grzechów nie utracili żadnej obietnicy.

Boże, który przez chrzcielne źródło odnowiłeś wierzących w Ciebie, udziel ochrony odrodzonym w Chrystusie, aby przez atak błędu nie utracili łaski Twego błogosławieństwa. Przez.

 Epistoła: 1P 3,18-22

Ewangelia: Mt 28,16-20

Sekreta. Odnawiając paschalne ofiary, prosimy, Panie, abyśmy dostąpili skutków tego, co sprawujemy w działaniu. Przez.

[Prefacja] Zaprawdę godne… Przez Chrystusa Pana naszego. Który według niezmiennej prawdy swej obietnicy ustanowiony na zawsze niebiańskim Kapłanem, jest jedynym z kapłanów, który nie potrzebował sam odpuszczenia grzechów, ale raczej jako prawdziwy Baranek zgładził grzech świata. I przeto z aniołami.

[Communicatnes] Zjednoczeni z całym Kościołem obchodzimy zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa itd.

[Hanc igitur] Przyjmij, Panie, Ofiarę Twych sług i całego ludu Twego, którą ofiarujemy Tobie także za tych, których zechciałeś odrodzić z wody i z Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów, i abyś znalazł ich w Chrystusie Jezusie Panu naszym, prosimy Cię, Panie, abyś łaskawie ją przyjął. Za nich zanosimy do Twego majestatu błagalne modlitwy, abyś ich imiona nakazał zapisać w księdze życia. Napełnij dni nasze Twoim pokojem itd.

Postkomunia. Dostąpiwszy pokarmu nieśmiertelności, prosimy, Panie, abyśmy duchem przylgnęli do tego, co ustami. Przez.

 

* * *

Komentarze

O Komunii świętej

bp Jesse z Amiens, List o chrzcie (Amiens, ok. 802 r.; instrukcja o chrzcie adresowana do księży diecezji Amiens)

O umocnieniu Ciałem i Krwią Chrystusa. Na końcu zaś dziecko zostaje umocnione Ciałem i Krwią Chrystusa, aby mogło być członkiem Tego, który za nie poniósł mękę i zmartwychwstał, czemu zaświadcza sam Pan, który mówi: „Kto spożywa moje Ciało i pije Krew moją, trwa we Mnie a Ja w nim; ponieważ Ciało moje jest prawdziwym pokarmem i Krew moja jest prawdziwym napojem” (zob. J 6,57.56). Stąd i Augustyn: „Jeśli”, mówi, „człowiek będzie w Ciele Chrystusa, otrzyma Ducha Chrystusa. Jak zatem ciało nasze nie może żyć bez ducha, tak ten tylko będzie miał Ducha życia, kto znajdzie się w Ciele Chrystusa. Dlatego też kto chce przyjść, niech przystąpi, niech wierzy, niech żyje w Bogu; przez Boga niech będzie włączony w Ciało, aby był ożywiony”.

(Keefe, Water and the Word II, s. 427-428)

 

abp Leidrad z Lyonu, Księga o sakramencie chrztu, rozdz. 9 (Lyon, ok. 812 r.; odpowiedź na kwestionariusz Karola Wielkiego)

Wypada aby odnowieni przez chrzest byli dopuszczeni do stołu Pańskiego, aby przyjmując chleb, który „umacnia serce człowieka i wino które rozradowuje” (zob. Ps 104,15), mogli powiedzieć wraz z Psalmistą: „wyprowadził mnie nad wody odpoczynku, duszę mą tam orzeźwił” (zob. Ps 23,2). I zaraz potem: „Przygotowałeś przed obliczem moim stół przeciw tym co mnie prześladują” (Ps 23,5). Ten bowiem, który powiedział: „Jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie wejdzie do królestwa niebios” (zob. J 3,5), powiedział [też]: „Jeśli nie będziecie spożywali ciała mego i nie będziecie pili krwi mojej, nie będziecie mieli życia w sobie” (zob. J 6,54). Całe to zdanie oznacza, że nie będą mogli mieć życia bez Ciała i Krwi Syna Człowieczego. Ponownie mówi Pan: „Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata” (zob. J 6,52).

(Keefe, Water and the Word II, s. 376-377)


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....