Liturgia w soczewce: II Niedziela Adwentu, rok C (komentarz)

„Liturgia w soczewce” to nowa propozycja komentarzy do tekstów liturgii niedzielnej Mszy świętej, byśmy mogli jeszcze głębiej przeżywać niedzielną Eucharystię. O tym czym są, oraz jak je wykorzystać, możecie przeczytać w naszym serwisie (tutaj).

KOLEKTA

Wszechmogący i miłosierny Boże, † spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, * lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem.

Dzisiejsza kolekta zwraca naszą uwagę na to, że są w naszym życiu rzeczy, które mogą nam utrudniać spotkanie z Bogiem – troski doczesne, które skupiają naszą uwagę na sobie i zatrzymują nas w drodze do Ojca. Dlatego potrzebujemy mądrości pochodzącej od Boga, abyśmy umieli wybierać to, co najważniejsze.

TEKSTY LITURGII MSZY ŚW.

I czytanie – Ba 5, 1-9 (W drodze do nowego Jeruzalem)

Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim.Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej Chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

Psalm responsoryjny – Ps 126, 1-2. 4-6

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, *
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.

II czytanie – Flp 1, 4-6. 8-11 (Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa)

Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.

 

Aklamacja przed Ewangelią – Łk 3, 4. 6

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

 

Ewangelia – Łk 3, 1-6 (Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu)

„Głos wołającego na pustyni: «Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi». I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

 

Modlitwa nad darami

Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi pokornymi modlitwami i ofiarami, † a ponieważ brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować, * wspomóż nas swoją łaską.

 

Modlitwa po Komunii

Posileni Pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże, † spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne * i miłować wieczne.

KOMENTARZ

W I czytaniu z księgi proroka Barucha widzimy Boga, który działa. To On obniża góry i zasypuje doły, żeby Jego lud mógł iść bezpiecznie. Bóg chce, żebyśmy doszli do celu, którym jest zjednoczenie z Nim. Nie jest biernym obserwatorem, ale jest zaangażowany w spotkanie z nami. Ze swojej strony robi wszystko. Ale żeby do spotkania mogło dojść potrzebna jest odpowiedź z naszej strony. Dlatego św. Jan Chrzciciel w dzisiejszym fragmencie Ewangelii wzywa, żebyśmy też przygotowali drogę dla Boga, wyprostowali ścieżki, które nas z Nim łączą.

Co to konkretnie może oznaczać w naszym życiu?

Kolekta mówi o troskach doczesnych, które mogą być przeszkodą w spotkaniu z Bogiem. Możemy tego doświadczać na modlitwie, kiedy nasze myśli uciekają do różnych spraw życia codziennego. I może się zdarzyć, że wyjdziemy z modlitwy ze świetnie zaplanowanym całym dniem, ale z poczuciem, że nie spotkaliśmy Boga. Bo Bóg jest obecny teraz, i żeby Go spotkać, trzeba się zatrzymać i posłuchać.

Prostowanie ścieżek to także stanięcie wobec pytania, jakie wartości są dla nas najważniejsze, czemu poświęcamy swój czas i energię? Żeby właściwie ustawić te nasze wartości potrzebujemy mądrości, która pochodzi od Boga. Tylko kierując się tym darem będziemy umieli „mądrze oceniać dobra doczesne i miłować wieczne”.

Św. Paweł pisze w liście do Filipian, że modli się o to, „aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze”. Nasze wybory w życiu często nie są wyborami między dobrem a złem, ale między dobrem a dobrem. I potrzebujemy mądrości i otwarcia na Ducha Świętego, żebyśmy umieli rozeznać co będzie większym dobrem, i do czego, w tej konkretnej sytuacji, wzywa nas Bóg.

Adwent jest czasem, który ma nam uświadomić, że Bóg wyruszył w naszą stronę, zrobił wszystko, żeby nas spotkać. Od nas zależy, czy rozminiemy się z Nim zajęci swoim życiem, czy dostrzeżemy, że On jest tu i teraz.

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA

– jak wygląda mój dzień? czy jest w nim czas dla Boga? czy daję sobie szansę na spotkanie z Nim?

– co jest najważniejszą troską mojego życia?

– jaka jest moja modlitwa? co jest jej „tematem”?

MODLITWA PO MEDYTACJI

Panie, dziękuję Ci, że Ty pierwszy wychodzisz mi na spotkanie. Że chcesz być Bogiem obecnym w moim życiu. Proszę Cię, o mądrość, żebym umiał/a patrzeć ponad to co doczesne i wybierać to, co służy spotkaniu z Tobą.

opr. s. Monika Guzek CHR


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także