Liturgia w soczewce: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok B (komentarz)

„Liturgia w soczewce” to nowa propozycja komentarzy do tekstów liturgii niedzielnej Mszy świętej, byśmy mogli jeszcze głębiej przeżywać niedzielną Eucharystię. O tym czym są, oraz jak je wykorzystać, możecie przeczytać w naszym serwisie (tutaj).

KOLEKTA

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii.

– Kolekta dzisiejszej uroczystości mówi o ogarniającym ludzkość zbawczym działaniu Ojca.

– Prosimy w niej, żeby Ojciec udzielił Ducha Świętego i dokonał w nas tych cudów, których doświadczyli pierwsi uczniowie.

– O jakie cuda chodzi? Jaki jest cel tego działania? Jaka droga do niego prowadzi?

TEKSTY LITURGII MSZY ŚW.

I czytanie Dz 2, 1-11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.

Psalm responsoryjny Ps 104 (103)

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają.

Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, i odnawiasz oblicze ziemi.

II czytanie Ga 5, 16-25

Jeśli (…) pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. (…) Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Werset przed Ewangelią

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.

EWANGELIA J 15, 26-27; 16, 12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystiii doprowadził nas do całej prawdy.

Modlitwa po komunii

Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś,  aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia.

KOMENTARZ

Pięćdziesiąt dni Okresu Wielkanocnego to jedno wielkie święto stwarzania nas na nowo. Wieńcząca je uroczystość Zesłania Ducha Świętego, jest ściśle powiązana z Paschą Jezusa Chrystusa. Włączeni przez chrzest w ciało Pana, który umarł i powstał z grobu, jednocząc się z Nim w Eucharystii, upodabniamy się do Niego coraz bardziej i uczymy się obyczajów nowego życia – tego samego, którym żyje Chrystus zmartwychwstały[1].

Sprawcą tego upodobnienia jest Duch Święty – relacja miłości Ojca i Syna – który sprawił, że Słowo stało się ciałem, który namaścił Jezusa do Jego misji  i przedłuża Jego działanie w sakramentach Kościoła oraz uświęca nas od wewnątrz:

Eucharystia [jest] przepełniona Duchem Świętym, który interioryzuje w uczniach wydarzenie Paschy: wszczepia coraz pełniej w Ciało Chrystusa, przekazując Jego sposób istnienia[2].

W liturgicznym wzywaniu Ducha zawarta jest prośba, by doprowadził nas do całej prawdy:

Epikleza jest jakby wołaniem o poznanie Ojca, aby poprzez nasze poznanie Go przez Chrystusa w Duchu Świętym zrealizowało się w nas paschalne przejście, przebóstwienie, osiągnięcie pełni w Chrystusie[3].

Zesłanie Ducha Świętego, Giotto di Bondone [National Gallery, London] ©Wikipedia | Domena publiczna

Nowe życie w Duchu Świętym to życie przybranych synów Bożych, których królewskie postępowanie ma źródło w królewskiej tożsamości – mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy:

Oto Eucharystia jest sakramentalną Paschą i sakramentalną Pięćdziesiątnicą: dwie ręce Ojca, Logos i Duch, obejmują zgromadzonych przy stole Słowa i stole Chleba uczestników, aby włączyć ich w etos Trójcy, przekazać im kodeks obyczajów Bożych i nauczyć ich żyć według tych zasad. Czy nie taki jest cel chrześcijańskiego życia?[4]

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA

– Czy mam świadomość, że od chrztu żyję życiem Zmartwychwstałego jako nowy człowiek, syn w Synu? W czym się ta świadomość przejawia?

– Jak włączam się w misję Chrystusa, do której jestem zaproszony przez sakrament bierzmowania?

– Czym karmię nowe życie? Czy świadomie uczestniczę w Eucharystii jako Passze, która zanurza mnie w życiu trynitarnym?

MODLITWA PO MEDYTACJI

O, Stworzycielu, Duchu przyjdź!

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Opr. s. Katarzyna Gizicka CHR

•••••

[1] bp Wacław J. Świerzawski, Światło Nocy Paschalnej http://www.jadwizanki.pl/2021/04/13/swiatlo-nocy-paschalnej/

[2] bp Wacław J. Świerzawski, Duch Święty wobec misterium Chrystusa w sprawowaniu liturgii, Mysterium Christi, tom 1

[3] Tamże

[4] Tamże


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także