Liturgia w soczewce: VI Niedziela Wielkanocna, rok B (komentarz)

„Liturgia w soczewce” to nowa propozycja komentarzy do tekstów liturgii niedzielnej Mszy świętej, byśmy mogli jeszcze głębiej przeżywać niedzielną Eucharystię. O tym czym są, oraz jak je wykorzystać, możecie przeczytać w naszym serwisie (tutaj).

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; † niech misterium paschalne, które wspominamy, * przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W dzisiejszej kolekcie zauważamy dwa elemnenty:

– Prośbę do Boga, aby sprawił, byśmy trwając nadal w okresie wielkanocnym, oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu, oraz żeby misterium paschalne przemieniało nasze życie.

– Prawdę, że Chrystus umarł i zmartwychwstał dla mojego zbawienia, która powinna radykalnie przemienić moje życie, abym swoim życiem, dzięki łasce Boga, oddawał/a cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu.

– Można więc zadać pytanie, czy prawda, że Chrystus umarł i zmartwychwstał za mnie i dla mnie jest tą prawdą, która nadaje sens mojemu życiu? Czy jest tak mocną prawdą, że przemienia moje życie? I czy swoim życiem, tym jak żyję, oddaję cześć Chrystusowi?

TEKSTY LITURGII MSZY ŚW.

I Czytanie Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48 (Powołanie pogan do Kościoła)

Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie». Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki…

Psalm responsoryjny Ps 98 (97)

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

II czytanie 1 J 4, 7-10 (Bóg jest miłością)

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Ewangelia J 15, 9-17 (Przykazanie miłości)

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne, † oczyść nasze dusze, * abyśmy godnie uczestniczyli w Sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości.

Modlitwa po komunii

Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego, † pomnóż w nas owoce wielkanocnego Sakramentu * i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie.

KOMENTARZ

Miłość, jaką Jezus kocha człowieka, jest tą miłością, którą Bóg Ojciec kocha Jezusa. Bóg Ojciec kocha Syna miłością odwieczną, miłością nieskończoną. „(…) tak i Ja was umiłowałem”. Taką samą miłością kocha Jezus – miłością nieznającą granic, nieskończoną, miłością ofiarną. Do mnie należy tylko trwać w tej miłości. Warunkiem trwania w miłości Jezusa jest zachowywywanie Jego przykazania, a jest to przykazanie miłości – miłować tak, jak On umiłował mnie i Ciebie. Miłość zaprowadziła Jezusa na krzyż. Miarą miłości jest krzyż. Jezus na krzyżu składa swoje życie w akcie doskonałej miłości.

 

Bóg kocha zawsze jako pierwszy, Jego miłość zawsze jest pierwsza. Miłość do bliźniego wypływa z tego intymnego spotkania z miłością Boga. Dzięki temu, miłość może być „przykazana“, ponieważ wcześniej dana. I tak naprawdę wtedy moja miłość do drugiego człowieka jest odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg przychodzi do mnie. Ta miłość została ofiarowana na krzyżu. Ta miłość jest wciąż na nowo ofiarowywana podczas każdej Eucharystii. Każda Eucharystia jest spotkaniem z miłością Boga, jest żywym i realnym doświadczeniem miłości Boga, który uzdalnia, by kochać tak jak On – miłością ofiarną w codzienności. Uzdalnia do składania swojego życia w drobnych, codziennych rzeczach, w służbie bliźniemu z miłości i w miłości.

 WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA

– Czy przyjmuję prawdę, że Jezus oddał Swoje życie z miłości do mnie? Czy jest to prawda, która nadaje sens mojemu życiu, która przemienia moje życie, ma wpływ na moje życie?

– Czy spotykam się z Bogiem–Miłością w Jego Słowie, sakramentach, a szczególnie w Eucharystii? Czy Eucharystia jest miejscem spotkania i karmienia się miłością Boga? Czy ze spotkania z Jezusem Eucharystycznym rodzi się pragnienie oddawania swoich sił, czasu, energii, miłości ofiarnej bliźniemu?

– Jak wypełniam przykazanie miłości dzisiaj? Czy trwam w miłości Jezusa?

MODLITWA PO MEDYTACJI

„Panie, pragnienia ludzkich serc,
Ty zaspokoisz sam.
Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz,
Pszeniczny Darze, przyjdź!

(…)

Ty, Panie, dajesz Siebie nam,
By naszym życiem być.
Jak braciom służyć, naucz,
Jak miłością, prawdą żyć.“

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Opr. s. Magdalena Cieślak CHR


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także