Liturgia w soczewce: XXXI Niedziela Zwykła, rok B (komentarz)

„Liturgia w soczewce” to nowa propozycja komentarzy do tekstów liturgii niedzielnej Mszy świętej, byśmy mogli jeszcze głębiej przeżywać niedzielną Eucharystię. O tym czym są, oraz jak je wykorzystać, możecie przeczytać w naszym serwisie (tutaj).

KOLEKTA

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą; * daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz.

Dzisiejsza kolekta zawiera w sobie dwa akcenty. Pierwszym jest obietnica. Bóg daje nam obietnicę zbawienia i życia wiecznego i nasza wiara jest wiarą w spełnienie tej obietnicy. Człowiek wierzący to człowiek, który żyje nadzieją.

Ale Bóg nie tylko daje obietnicę, ale też sprawia, że jesteśmy w stanie nią żyć, pomimo przeszkód jakie się pojawiają i próbują zachwiać naszą wiarą i nadzieją. I kolekta i modlitwa po komunii kładą akcent bardziej na działanie Boga, niż nasze. Bóg jest aktywnie zaangażowany w sprawę naszego zbawienia. I nie jest to tylko kwestia Jezusa, który oddał swoje życie, aby nam otworzyć drogę do Ojca. Bóg działa nieustannie, tu i teraz, w życiu każdego człowieka.

TEKSTY LITURGII MSZY ŚW.

I czytanie – Pwt 6, 2-6 (Będziesz miłował Boga z całego serca)

Mojżesz tak powiedział do ludu: Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję.

Psalm responsoryjny – Ps 18, 2-4. 47. 51

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja

Miłuję Cię, Panie, *
Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo, *
mój wybawicielu.

II czytanie – Hbr 7, 23-28 (Nieprzemijające kapłaństwo)

Wielu było kapłanami poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.

Aklamacja przed Ewangelią – J 14, 23

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy

Ewangelia – Mk 12, 28b-34 (Przykazanie miłości)

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, niech ta Eucharystia wzniesie się do Ciebie jako Ofiara czysta * i wyjedna nam dary Twojego miłosierdzia.

Modlitwa po Komunii

Panie, nasz Boże, pomnóż w nas działanie swej mocy † i przygotuj nas swoją łaską do życia wiecznego, * którego zadatek otrzymaliśmy w Najświętszym Sakramencie.

KOMENTARZ

„Słuchaj Izraelu” – to słowa, które powtarzają się kilkakrotnie w dzisiejszych czytaniach. Jezus, który mówi dzisiaj o przykazaniach, mówi najpierw: „Słuchaj”. Zanim zaczniesz coś robić, najpierw posłuchaj Boga. Słuchanie prowadzi do poznania Go, a z poznania rodzi się miłość. Kiedy słucham Boga, coraz bardziej zbliżam się do Niego i doświadczam Jego miłości, to w naturalny sposób chcę na nią odpowiedzieć swoją miłością. Dlatego Jezus, po wezwaniu do słuchania, mówi „Będziesz miłował”. Tak zaczyna się najważniejsze przykazanie ale można to zobaczyć też jako obietnicę. Jeżeli szczerze szukam Boga, chcę Go słuchać i poznawać, to On da mi łaskę pokochania Go.

Doświadczenie miłości Boga sprawia, że mogę w prawdzie i pokorze spojrzeć też na siebie. Zobaczyć w sobie podobieństwo do Boga, to jak cudownie zostałam stworzona ale też, moje wady, niedoskonałości, zranienia, itp. Wszystko to, co sprawia, że trudno jest mi kochać siebie. Ale kiedy doświadczam, że Bóg kocha mnie właśnie taką i nie muszę nic zmieniać, żeby na tą Jego miłość zasłużyć, to sprawia, że mogę spojrzeć na siebie z większym miłosierdziem i wyrozumiałością. Wtedy mogę przyjąć siebie, spróbować zrozumieć i pokochać.

Takie przyjęcie siebie ze swoimi mocnymi i słabymi stronami otwiera na innych ludzi. Sprawia, że nie oczekuję od nich doskonałości. Wiem, że tak samo jak we mnie, tak i w nich, jest dobro i zło. I na tyle, na ile jestem w stanie kochać siebie, na tyle będę w stanie prawdziwie kochać też drugiego człowieka.

Z poznania rodzi się miłość, a z miłości wypływają konkretne czyny. To jest właściwa kolejność, której uczy nas Bóg. Dopiero kiedy kocham drugiego człowieka, to moje czyny wobec niego będą niosły mu dobro.

Bóg nieustannie chce nas prowadzić do miłości. Nieustannie mówi do nas, aby nam pomóc i uzdolnić nas do niej. Nasza wiara powinna być najpierw słuchaniem – czyli działaniem Boga – a dopiero po tym, naszym działaniem. Tylko wtedy, gdy zachowujemy tą kolejność, możemy kochać Boga, siebie i bliźnich tak jak On chce żebyśmy kochali, a nie tak, jak nam się wydaje, że powinniśmy kochać.

WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA

– czy słucham Boga, czy staram się Go poznawać, czy moja wiara jest rozumna?

– jaka jest motywacja moich czynów? czy wypływają z miłości?

– czy jestem człowiekiem nadziei, który żyje w oczekiwaniu na spełnienie obietnic danych przez Boga? czy w ogóle znam te obietnice?

MODLITWA PO MEDYTACJI

Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem żywym, stale zaangażowanym w moje zbawienie. Dziękuję, że pozwalasz mi poznawać Ciebie coraz bardziej, a przez to uczysz mnie czym dla Ciebie jest miłość.

opr. Monika Guzek CHR


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także