Modlitwa wiernych. Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok B

Propozycja modlitwy wiernych na Uroczystość Najświętszej Trójcy roku B

Pewni, że gdzie dwóch lub trzech zgodnie o coś prosi w imię Jezusa, tam On jest z nimi, z wiarą zanieśmy do Boga nasze błagania.

1. Wszechmogący Boże, na górze Synaj objawiłeś Izraelitom swoją chwałę, bądź zawsze ze swoim Kościołem, niech dla wszystkich ludzi będzie On znakiem Twojej obecności w świecie.

2. Najlepszy Pasterzu, Ty powołujesz ludzi słabych i grzesznych, aby szli za Tobą. Umacniaj papieża Franciszka, naszego arcybiskupa Marka, wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów; niech w porę i nie w porę głoszą całemu światu tajemnicę życia w Trójcy Świętej.

3. Władco całej ziemi, Ty rządzisz wszystkim z dobrocią i słodyczą. Wspomagaj kierujących państwami w dążeniach do pokoju i zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej swoim obywatelom; niech ustaną wojny, prześladowania, głód i zaraza.

4. Boże w Trójcy Jedyny, Ty posłałeś swojego Syna na świat, nie po to aby świat potępił ale by świat został przez Niego zbawiony. Przymnóż nam grzesznym wiary w bóstwo Twojego Syna, naszego Brata.

5. Panie czasu, w Twoim ręku są ludzkie losy. Obdarz życiem wiecznym zmarłych z naszej wspólnoty, a opłakującym swoich bliskich otrzyj łzy swoim pocieszeniem.

6. Boże nasz Ojcze, Ty zesłałeś nam Ducha Świętego abyśmy głosili Twoje wielkie dzieła. Daj nam, zebranym wokół ołtarza, siłę do świadczenia o Tobie słowem i czynem we wszystkich okolicznościach życia.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, † wysłuchaj nasze prośby wypowiedziane i skrywane w sercach, * abyśmy mogli jednym głosem wielbić Twoją dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

W pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Wiara w Boga w trzech osobach to najbardziej charakterystyczny element chrześcijaństwa, niespotykany w żadnej innej religii. Jest dogmatem naszej wiary, w którym kontemplujemy nieskończoną miłość Ojca do Syna w Duchu Świętym.

Trójca Święta objawia się podczas Chrztu Pana Jezusa, kiedy zstępuje na Niego Duch w postaci gołębicy. Odchodząc z tego świata do Ojca, nasz Pan wypowiada słowa: “Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. W drugim czytaniu usłyszymy słowa z Pierwszego Listu do Koryntian: “Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi”.

Niech wiara w Trójjedynego Boga, źródło i najwyższą postać wszelkiej miłości prowadzi nas do pełnego uczestnictwa w liturgii i jedności
z Panem.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.