Modlitwa wiernych. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok B

Propozycja modlitwy wiernych na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego roku B

Do Boga który posyła nam swojego Ducha Ożywiciela zanośmy nasze prośby.

1. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby w Duchu miłości, mężnie i wytrwale głosili Ewangelię.

2. Módlmy się za zwaśnione narody, aby doszły do pojednania i mogły cieszyć się pokojem.

3. Módlmy się za przygotowujących się do sakramentów, aby otworzyli swoje serca i z radością przyjęli dary Ducha Świętego.
4. Módlmy się za grzeszników, aby przyjęli natchnienie Ducha Świętego i doznali nawrócenia.

5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili szczęścia w Królestwie Niebieskim.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy poddali się działaniu Ducha Świętego i pełni mocy dawali świadectwo swojej wiary.

Miłosierny Ojcze, napełniaj nas Duchem Pocieszycielem, abyśmy dobrze żyli na tym świecie * i zasłużyli na wieczne szczęście w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

„Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach Przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Alleluja.” – tymi słowami w Mszale rozpoczyna się obchód dzisiejszej Mszy Świętej. Wspominamy dzisiaj dopełnienie misji Chrystusa na ziemi, czyli Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów podczas modlitwy w Wieczerniku, 50 dni po zmartwychwstaniu. Wtedy też rozpoczęła się publiczna działalność Kościoła – Apostołowie rozpoczęli głoszenie Dobrej Nowiny. Co warte uwagi, po ostatniej Mszy świętej Paschał zostanie zgaszony, a na zakończenie każdej Mszy usłyszymy słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja”

Błagajmy Boga o miłosierdzie dla nas za przyczyną Jezusa Chrystusa, zjednoczeni w Duchu Świętym.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.