O Clavis – antyfona na 20 grudnia

O Kluczu Dawida jako symbolu władzy pisze prorok Izajasz (Iz 22, 22). Także w księdze Apokalipsy Zmartwychwstały Chrystus mówi o sobie jako o tym, który posiada klucze śmierci i Otchłani (Ap 1, 18); natomiast w dalszym fragmencie przedstawia się jako ten, który ma klucz Dawida (Ap 3, 7).

Spójrzmy jednak na Chrystusa jako na klucz do całej rzeczywistości; w Tym Kluczu możemy w pełni poznawać prawdę o Bogu oraz, co się z tym nierozerwalnie wiąże, prawdę o nas samych, o naszej, ludzkiej kondycji – Ja jestem Prawdą (J 14, 6). Jezus Chrystus w pełni i najdoskonalej objawił nam Boga Ojca. Przez całą swoją obecność i okazanie się, przez słowa i czyny, przez znaki i cuda, zwłaszcza zaś przez swoją śmierć i pełne chwały zmartwychwstanie, a wreszcie przez zesłanie Ducha prawdy, potwierdza, że Bóg jest z nami. Chce nas wybawić z grzechu i śmierci oraz wskrzesić do życia wiecznego. Zatem historię człowieka i Bożą mowę skierowaną do niego można zrozumieć wyłącznie w świetle wydarzenia Wcielenia Słowa – Syna Bożego. Celem „ucieleśnienia” się Logosu w Jezusie jest opowiedzenie o tym, kim i jaki jest Bóg. To właśnie Jezus Chrystus jest Obrazem niewidzialnego Boga. Wkroczenie Chrystusa w historię ludzkości jest obecnością Logosu, odwiecznego, jedynego Słowa Bożego, Jednorodzonego Syna Ojca – lecz jednocześnie obecnością prawdziwie ludzką: człowieka posłanego do ludzi, by głosił ludzkimi ustami Boga prawdy. Jezus przez swoje człowieczeństwo realizuje najpełniej obecność Stwórcy wśród stworzenia.

Wielokrotnie i na różne sposoby
przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna […]
Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty
Hbr 1, 1 – 2a. 3a

Prawda poznawalna staje się wtedy, gdy poznawalny staje się Bóg. Bóg natomiast staje się poznawalny wtedy, gdy Go Ktoś prawdziwie Objawi – Jezus Chrystus – Prawda wcielona. Łaska i Prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa (J 1, 17). Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo Prawdzie (J 18, 37). To właśnie wiara w Boga, który najpełniej objawił swoją miłość do każdego człowieka w osobie Jezusa Chrystusa, nadaje ludzkiemu życiu i działaniu sens i smak. Ten sens wypływa z przekonania bycia blisko Prawdy, Jej poznawania i poszukiwania; Prawdy, którą jest sam Bóg Wcielony – Jezus Chrystus: Ja jestem Prawdą (J 14, 6).

Podsumowaniem niech będą słowa Jana Pawła II, który mówił iż człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa; co więcej, człowiek sam siebie nie może zrozumieć bez Chrystusa. Dla chrześcijanina jedynie Jezus Chrystus jest kluczem do rozumienia Boga i Jego miłości do człowieka.

Tomasz Samulnik OP

O Clavis David, et sceptrum domus Israel,
qui aperis, et nemo claudit,
claudis, et nemo aperit:
veni et educ vinctum de domo carceris,
sedentem in tenebris et umbra mortis.

O Kluczu Dawida i Berło domu Izraela,
Ty, który otwierasz, a nikt zamknąć nie zdoła,
zamykasz, a nikt nie otworzy;
przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka,
pogrążonego w mroku i cieniu śmierci.

Rozważanie ukazało się w piśmie braci dominikanów „Teofil”.

Zobacz także