Papież Benedykt XVI ustąpi 28 lutego

Papież Benedykt XVI 28 lutego ustąpi z urzędu. Informacja ta została ogłoszona osobiście, po łacinie, podczas konsystorza towarzyszącego kanonizacji męczenników z Otranto. Wiadomość została potwierdzona przez Watykan.

Informacje podaną początkowo przez Agencję informacyjną ANSA oraz „Corriere della Sera” potwierdził oficjalnie rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi SJ. Podczas konferencji prasowej poinformował także, że po 28 lutego na czas sede vacante dotychczasowy papież zamieszka w Castel Gandolfo, nie będzie on brał udziału w odbywającym się konklawe. Po wyborze nowego papieża Benedykt XVI przeprowadzi się do klasztoru klauzurowego na terenie Watykanu, gdzie będzie się oddawał modlitwie i refleksji.

Od momentu wejścia w życie decyzji papieża, czyli od godziny 20 dnia 28 lutego 2013 r., pilnymi sprawami Kościoła zarządzał będzie kardynał kamerling – obecnie jest nim Tarcisio Bertone, włoski salezjanin. Będzie on także odpowiedzialny za zwołanie konklawe, podczas którego zostanie wybrana kolejna głowa Kościoła. W momencie powstania wakatu na Stolicy Piotrowej, kamerling zwołuje dwa rodzaje kongregacji: ogólną i partykularną. W Kongregacji ogólnej powinni uczestniczyć wszyscy obecni w Rzymie kardynałowie, natomiast partykularna składa się z kardynała kamerlinga i trzech wylosowanych kardynałów, zwanych asystentami. Ci ostatni sprawują swoją funkcję przez trzy kolejne dni, po czym losowani są nowi asystenci.

Informacja o planowanej abdykacji była wielkim zaskoczeniem. Sam dziekan Kolegium Kardynalskiego – w którego obowiązkach leży m.in. przewodniczenie obradom konklawe – kardynał Angelo Sodano, pytany przez „Corriere della Sera” o komentarz w sprawie powiedział tylko: „grom z jasnego nieba”.

Jest to trzecia w historii taka sytuacja. Jako pierwszy w 1294 roku abdykował po niespełna pół roku Celestyn V. Drugim abdykującym papieżem był Grzegorz XII, który 4 lipca 1415 abdykował aby zakończyć spór z z dwoma żyjącymi w tym czasie antypapieżami.

http://www.youtube.com/watch?v=TzAC5tGJ_Nk|image=/zasoby/uploads/files/ilustracje/12668_wideo.jpg

Benedykt XVI złożył następujące oświadczenie wobec Kolegium Kardynalskiego:

Najdrożsi Bracia,
zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.
Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.

W Watykanie, 10 lutego 2013 r.
Benedykt XVI, papież

Oświadczenie papieża (Radio Watykańskie)
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/12668_1.mp3|duration=155

Podajemy także oryginalny tekst łaciński oświadczenia:

Fratres carissimi
Non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vitae communicem. Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum.
Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commissum renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 29, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse.
Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo mecum pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi confidimus sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo novo Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim.

Ex Aedibus Vaticanis, die 10 mensis februarii MMXIII
BENEDICTUS PP XVI

Benedykt XVI został wybrany na Stolicę Piotrową po śmierci Jana Pawła II, 19 kwietnia 2005 roku. Od 1977 roku był kardynałem, a w latach 1981-2005 także prefektem Kongregacji Nauki Wiary.

Pojawiający się często w kontekście papieskiego oświadczenia termin abdykacji nie jest znany prawu kanonicznemu – zrzeczenie się władzy przez papieża określa się terminem renuntiatio (kan. 332).

mk, mw na podst. RV oraz Wikinews (na licencji CC-BY 2.5)

Zobacz także