ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościoła w dniu dzisiejszym nie wolno odprawiać Mszy świętych bez udziału ludu. W godzinach wieczornych, w najbardziej odpowiedniej porze, odprawia się Mszę Wieczerzy Pańskiej z pełnym uczestnictwem całej miejscowej wspólnoty.

Kapłani, którzy koncelebrowali Mszę z poświęceniem Krzyżma albo odprawiali już dzisiaj Mszę ze względu na pożytek wiernych (w sytuacjach wyjątkowych), mogą powtórnie koncelebrować Mszę wieczorną.

Jeśli domaga się tego potrzeba duszpasterska, miejscowy ordynariusz może zezwolić na odprawienie w porze wieczornej drugiej Mszy św. w kościołach i kaplicach publicznych lub półpublicznych; w razie konieczności może zezwolić na odprawienie Mszy w godzinach porannych, lecz tylko dla tych wiernych, którzy w żaden sposób nie mogą wziąć udziału w głównej Mszy wieczornej.

Komunii świętej można dziś udzielać wiernym jedynie podczas Mszy św., natomiast chorym wolno ją zanieść o każdej porze dnia. Należy im przypomnieć ustanowienie Najświętszego Sakramentu i zachęcić do duchowej łączności z wieczorną Mszą św.

OBRZĘDY WSTĘPNE I LITURGIA SŁOWA

 1. Tabernakulum ma być puste. Do Komunii świętej duchowieństwa i wiernych na dziś i na dzień jutrzejszy należy podczas tej Mszy świętej konsekrować odpowiednią ilość chleba. Konsekruje się dziś także hostię przeznaczoną do wystawienia w Grobie Pańskim.

 2. ANTYFONA NA WEJŚCIE Por. Ga 6,14
  Chlubimy się krzyżem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. * W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

 3. Odmawia się Chwała na wysokości. W czasie śpiewania hymnu uderza się w dzwony; po zakończeniu hymnu dywonz milkną aż do Wigilii Paschalnej.

 4. KOLEKTA
  Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy, + podczas której Twój Jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości; * spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

UMYWANIE NÓG

 1. W homilii należy wyjaśnić główne tajemnice, które się wspomina w tej Mszy św., a mianowicie: ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa oraz Chrystusowe przykazanie braterskiej miłości. Po homilii, tam, gdzie względy duszpasterskie za tym przemawiają, odbywa się obrzęd umywania nóg.
 2. Ministranci prowadzą wybranych dwunastu mężczyzn do ław przygotowanych w odpowiednim miejscu. Kapłan, jeśli trzeba, zdejmuje ornat i podchodzi do każdego z mężczyzn, polewa wodą jego stopy i wyciera je z pomocą ministrantów.
 3. W tym czasie śpiewa się antyfony lub inne odpowiednie pieśni.
ANTYFONA PIERWSZA Por. J 13, 4. 5. 15
Gdy Pan wstał od wieczerzy, nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi; taki przykład im zostawił.

ANTYFONA DRUGA J 13, 6. 7. 8
Jezus podszedł do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną. K. Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Panie, Ty chcesz mi umyć nogi.

ANTYFONA TRZECIA Por. J 13, 14
Jeżeli Ja, wasz Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi.

ANTYFONA CZWARTA J 13, 35
Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

ANTYFONA PIĄTA J 13, 34
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem.

ANTYFONA SZÓSTA 1 Kor 13, 13
K. Niechaj trwają w was wiara, nadzieja i miłość. W. Z nich największa jest miłość. K. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. W. Z nich największa jest miłość.
 1. Bezpośrednio po umyciu nóg lub - jeśli się ono nie odbywa - po homilii następuje modlitwa powszechna. Nie odmawia się wyznania wiary.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

 1. Na początku liturgii eucharystycznej może się odbyć procesja wiernych z darami przeznaczonymi dla ubogich. W tym czasie śpiewa się pieśń: Gdzie miłość prawdziwa i dobroć, lub inną odpowiednią pieśń.

  Antyfona: Gdzie miłość prawdziwa i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego.

  Zgromadziła nas tu razem miłość Chrystusa, *
  weselmy się w Nim i radujmy.
  Z pokorą szczerą kochajmy Boga *
  i czystym sercem miłujmy się nawzajem.

  Antyfona: Gdzie miłość...

  Skoro się wszyscy tu gromadzimy, *
  strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
  Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, *
  a pośrodku nas niech będzie Chrystus.

  Antyfona: Gdzie miłość...

  Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste Boże, *
  razem ze świętymi w chwale Twego królestwa.
  To będzie naszą radością czystą i bez granic *
  przez nieskończone wieki wieków. Amen.

 2. MODLITWA NAD DARAMI
  Panie, nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, + ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę Ofiary Chrystusa, * spełnia się dzieło naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 3. 1 prefacja o Najśw. Eucharystii, nr 46.

Jeśli używa się Kanonu rzymskiego, odmawia się następujące modlitwy własne:
Zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus został za nas wydany, * i ze czcią wspominamy * najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, * Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, * a także świętego Józefa, * Oblubieńca Najświętszej Dziewicy, * oraz Twoich świętych Apostołów i Męczenników: * Piotra i Pawła, Andrzeja, * (Jakuba, Jana, Tomasza, * Jakuba, Filipa, Bartłomieja, * Mateusza, Szymona i Tadeusza, * Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, * Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, * Jana i Pawła, Kosmę i Damiana) * i wszystkich Twoich Świętych. * Przez ich zasługi i modlitwy * otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

Z rozłożonymi rękami kapłan mówi:
Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich, * i całego ludu Twego. * Składamy ją Tobie na pamiątkę dnia, * w którym nasz Pan, Jezus Chrystus, * powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej Ofiary Ciała i Krwi swojej. * Napełnij nasze życie swoim pokojem, * zachowaj nas od wiecznego potępienia * i dołącz do grona swoich wybranych.

Składa ręce.
(Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

Trzymając ręce wyciągnięte nad darami mówi:
Prosimy Cię, Boże, * uświęć tę Ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, * mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, * aby się stała dla nas Ciałem i Krwią * Twojego umiłowanego Syna, * naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Składa ręce.
W formułach, które teraz następują, słowa Chrystusa należy wymawiać starannie i wyraźnie, bo tego wymaga ich znaczenie.

On to w dzień przed męką * za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj,
Bierze chleb, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:
wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce,
podnosi oczy,
podniósł oczy ku niebu, * do Ciebie, Boga, Ojca swojego wszechmogącego, * i dzięki Tobie składając błogosławił, * łamał * i rozdawał swoim uczniom mówiąc:
lekko się pochyla.

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
To jest bowiem Ciało moje,
które za was będzie wydane.


Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składa ją na patenie i przyklęka.
Następnie mówi:

Podobnie po wieczerzy

Bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:
wziął ten przesławny kielich * w swoje Pwięte i czcigodne ręce, * ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił, * i podał swoim uczniom mówią:

lekko się pochyla.

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
To jest bowiem kielich Krwi mojej
nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę.


Ukazuje ludowi kielich, stawia go na korporale i przyklęka.
Następnie rozpoczyna jedną z aklamacji, s. 309* - 310*.
Ciąg dalszy jak w Kanonie rzymskim, s. 310*.

W 2 i 3 Modlitwie eucharystycznej wspomnienie tajemnicy dnia.

 1. ANTYFONA NA KOMUNIĘ 1 Kor 11, 24.25
  To jest Ciało moje za was wydane; * ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. * Czyńcie to, ile razy spożywać będziecie, * na Moją pamiątkę.

 2. Po Komunii zostawia się na ołtarzu puszkę z komunikantami, które będzie się rozdzielać w dniu jutrzejszym w czasie liturgii Męki Pańskiej. Mszę kończy się modlitwą po Komunii.

 3. MODLITWA PO KOMUNII
  Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy posileni na doczesnej uczcie Twojego Syna, * zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZENIESIENIE NAJŚW. SAKRAMENTU

 1. Po modlitwie po Komunii kapłan, stojąc przed ołtarzem, nakłada kadzidło do kadzielnicy, klęka i okadza Najświętszy Sakrament potrójnym rzutem. Następnie otrzymuje welon, bierze puszkę i okrywa ją welonem.
 2. Najświętszy Sakrament przenosi się w procesji na miejsce przechowania przygotowane w odpowiednio ozdobionej kaplicy. Na czele procesji niesie się krzyż, a przy Najśw. Sakramencie świece i kadzielnicę. W tym czasie śpiewa się hymn Sław języku, tajemnicę (bez dwóch ostatnich zwrotek) lub inną pieśń eucharystyczną.

  Sław, języku, tajemnicę
  Ciała i najdroższej Krwi,
  Którą jako łask krynicę
  Wylał w czasie ziemskich dni
  Ten, co Matkę miał Dziewicę,
  Król narodów, godzien czci.
  Z Panny czystej narodzony,
  Posłan zbawić ludzki ród,
  Gdy po świecie, na wsze strony,
  Ziarno słowa rzucił w lud,
  Wtedy cudem niezgłębionym
  Zamknął swej pielgrzymki trud.
  W noc ostatnią przy wieczerzy
  Z tymi, których braćmi zwał,
  Pełniąc wszystko, jak należy,
  Czego przepis prawny chciał,
  Sam Dwunastu się powierzył
  I za pokarm z rąk swych dał.
  Słowem więc, Wcielone Słowo,
  Chleb zamienia w Ciało swe,
  Wino Krwią jest Chrystusową,
  Darmo wzrok to widzieć chce.
  Tylko wiara Bożą mową
  Pewność o tym w serca śle.

 3. Gdy procesja przyjdzie na miejsce przechowania, kapłan stawia puszkę, nakłada kadzidło i klęcząc okadza Najświętszy Sakrament. Śpiewa się wtedy Przed tak wielkim Sakramentem. Potem zamyka się tabernakulum.
 4. Po chwili adoracji w ciszy kapłan i posługujący przyklękają i powracają do zakrystii.
 5. Następnie obnaża się ołtarz i, jeśli to możliwe, wynosi się krzyże z kościoła. Krzyże, które pozostały w kościele, wypada zasłonić.
 6. Kto uczestniczy we Mszy Wieczerzy Pańskiej, nie odmawia Nieszporów.
 7. Należy zachęcić wiernych, aby przez pewien czas, zależnie od warunków miejscowych, adorowali Najśw. Sakrament w kaplicy przechowania. Adoracja po północy nie może mieć jednak uroczystego charakteru.