Liturgia w soczewce: IV Niedziela Wielkanocna, rok B (komentarz)

„Liturgia w soczewce” to nowa propozycja komentarzy do tekstów liturgii niedzielnej Mszy świętej, byśmy mogli jeszcze głębiej przeżywać niedzielną Eucharystię. O tym czym są, oraz jak je wykorzystać, możecie przeczytać w naszym serwisie (tutaj).

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości, niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim Pasterzem.

– Pascha jest celebracją naszego odkupienia, ale upamiętnia przede wszystkim przejście Chrystusa ze śmierci do życia. Dzięki zmartwychwstaniu krzyż jawi się jako chwalebny, zwycięski, z którego On króluje. Pascha wyznacza początek nowego stworzenia, które w Chrystusie znajduje wieczne potwierdzenie, zostaje na zawsze uwolnione od śmierci. W Nim pojednane otrzymuje pełnię i jest otwarte na drogę do „niebieskich radości”.

– Wielkanoc jest świętem Kościoła – nowego ludu Bożego. Całe misterium Kościoła wzięło swój początek z Paschy i w niej znajduje swą siłę. Przez ofiarę paschalną Chrystus gromadzi tych, którzy byli rozproszeni, i czyni z nich jedną rodzinę, owczarnię, strzeżoną w miłości i ożywianą przez Ducha Świętego.

– Kościół – pokorny lud Boży – oczyszczony przez okres Wielkiego Postu i obmyty w wodach chrztu, ma podążać tą samą drogą do Ojca, jaką przeszedł i otworzył zwycięski Pasterz.

– Czy daje się prowadzić Chrystusowi na drodze do Ojca? Czy w głębokim zaufaniu oddaję Jemu wszystkie przestrzenie życia? Czy dynamika paschy Pana staje się i moją dynamiką?

TEKSTY LITURGII MSZY ŚW.

I czytanie – Dz 4, 8-12, Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym

Niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy… I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Psalm responsoryjny – Ps 118 (119), 1. 8-9. 21-13. 26. 28

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku.

II czytanie – 1 J 3, 1-2, Jesteśmy dziećmi Bożymi

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Werset przed Ewangelią – J 10, 14

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Ewangelia – J 10, 11-18, Jezus jest dobrym pasterzem

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce…  znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce… Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać”.

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej Ofiary, niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Dobry Pasterzu, wejrzyj łaskawie na lud swój odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna, i wprowadź go na ucztę życia wiecznego.

KOMENTARZ

Chrystus nazywa siebie dobrym pasterzem i objawia w jaki sposób daje nam życie w obfitości: dobry pasterz daje życie swoje za owce. Trzeba mieć świadomość jak wstrząsające jest to zdanie. Jaki pasterz oddaje życie za zwierzęta, które hoduje? Owiec jest wiele, a życie ma się jedno. Najemnik szuka osobistego celu kosztem owiec, a dobry pasterz wręcz przeciwnie – dla ich dobra daje się skrzywdzić. Jezus dobrowolnie czyni ze swego życia dar, dzięki któremu Jego owce zostają obdarowane życiem w obfitości. Dar z siebie złożony na krzyżu to doskonały akt miłości.

Dobry Pasterz, fot. Lawrence Lew

Miłość wzajemna Ojca i Syna, misterium stanowiące ich  życie, jest źródłem miłości, która istnieje między Nim a nami. Odwiecznie, od zawsze i na zawsze Ojciec daje wszystko, czym sam jest, Synowi. Syn, który sam widział i widzi Ojca, i zna Go, objawia Ojca i wypełnia Jego dzieło w świecie. Owa więź Ojca i Syna to jedność i wieczna miłość, która jest najbardziej radykalnym darem z siebie. Podobnie Jezus zna i kocha swoich uczniów w sposób najbardziej osobisty i intymny. Relacja chrześcijanina z Bogiem nie jest oparta na prawie lub lęku, ale jest to postawa synowska. W akcie doskonałej miłości Chrystus oddaje życie za owce i włącza je w komunię ze sobą i z Ojcem. Ofiara krzyża nie stanowi jednak całości dzieła zbawczego, gdyż Jezus oddaje swoje życie, by znów je odzyskać. Ofiara nie kończy się śmiercią, ale chwalebnym zmartwychwstaniem, w którym daje udział wszystkim wierzącym.

Głoszenie zwycięskiej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa realizuje się w celebracji Eucharystii. W pamiątce eucharystycznej Kościół wraca do swojego źródła – celebruje misję Syna, który dokonuje wcielenia, żyje, składa siebie w ofierze za zbawienie wszystkich ludzi i powraca do Ojca, pociągając za sobą tych, którzy w Niego uwierzyli.

 WSKAZÓWKI DO ROZWAŻANIA

– Czy jestem wdzięczny Chrystusowi za dar odkupienia, dziecięctwa Bożego i życia wiecznego?

– Czy doświadczam już teraz „życia w obfitości” wynikającego z sakramentu chrztu? Czy ufam Dobremu Pasterzowi i poddaję Mu swoje życie, pragnąc wypełnić Jego wolę?

– Czy miłość, jedność i wzajemne oddanie się Trójcy jest dla mnie wzorem do relacji międzyludzkich?

MODLITWA PO MEDYTACJI

Ojcze, w Tobie jest jedyne źródło życia i szczęścia, przy Tobie niczego mi nie brakuje.

Nie pozwól mi odłączyć się od Ciebie, ale daj mi siłę i odwagę, by podążać drogą Twojego Syna. Pozwól mi wchodzić nieustannie w Paschę, bym mogła wraz z Tobą zmartwychwstać. Ucz mnie żywej wiary, która bezgranicznie ufa Tobie w każdych okolicznościach życia. Stwarzaj we mnie serce ofiarne z miłości ku Tobie i drugiemu.

Amen.

Opr. s. Karolina Ostopinko CHR


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także